Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2009 /  Kwiecień (45-54)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 46/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 02 kwietnia 2009 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości nieruchomości gruntowych stanowiacych własnośc Gminy Miejskiej Lubań , przeznaczonych do zbycia w formie przetargu ustnego ograniczonego
Data publikacji: 02.04.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 02.04.2009
Symbol dokumentu: GGNiR 0151-17/09
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

GGNiR 0151- 17/09

 

Zarządzenie Nr 46/2009

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

z dnia 02 kwietnia 2009 roku

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do zbycia w formie przetargu ustnego ograniczonego.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, po.1591 z 2001 roku z póżń. zm.), art.35, art.37 ust.1 i 3, art.40 ust.1 pkt.2, ust.2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261 z 2004 roku, poz.2603 z póżń. zm.), Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań (Dziennik Urzędowy Woj. Dolnośląskiego Nr 34 poz.884 z póżń. zm.), Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje :

 

§ 1

 

Przeznacza się do zbycia w formie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Lubań, położoną w Lubaniu przy ulicy Papieża Jana Pawła II, wymienioną w wykazie, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia :

- działka Nr 137/3, Obr. I, AM 9 o powierzchni 228 m2, KW 18707.

Przedmiotowa nieruchomość gruntowa położona jest na terenie, na którym nie ma obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów Powiatowego ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Lubaniu, działka oznaczona jest symbolem BZ- tereny rekreacyjno - wypoczynkowe.

Przetarg zostaje ograniczony do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych do działki 137/3, w celu zbycia z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania  już posiadanych nieruchomości.

 

§ 2

 

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lubań.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02 kwietnia 2009 roku.

 

 

Z upoważnienie Burmistrza Miasta

Henryk Rogacki

Zastępca Burmistrza Miasta Lubań

 

 

 

 

 

 


Załączniki

Wykaz nieruchomości niezabudowanych, położonych w Lubaniu
stanowących mienie komunalne Miasta Lubań
  wykaz przetarg ograniczony dz.137-3.doc
(32.5 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Agnieszka Granisz
Osoba wprowadzająca dokument Agnieszka Granisz

 Rejestr zmian dokumentu
03.04.2009 Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia