Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2009 /  Luty (13-21)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie nr 21/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie : zmiany budżetu Miasta Lubań na 2009 rok
Data publikacji: 03.04.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 27.02.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie nr 21/2009

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 27 lutego 2009 roku

 

w sprawie : zmiany budżetu Miasta Lubań na 2009 rok

 

 

 N podstawie art 30 ust 2 pkt. 4, art 54 ust 2 pkt.2, art 58 ust 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ), art 165 ust 1, art 167 ust 2 pkt. 1 i 2, art 173 ust 1 i 5, art 184 ust 1 pkt. 1i2, pkt. 13, art 188 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) § 13 pkt. 1 Uchwały Rady Miasta Lubań nr XXX /155/2008 z dnia 30 grudnia 2008r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubań na 2009 rok zarządzam co następuje:

 

§1

 

1.     Zmniejsza sie dochody w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziałach 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 59 000,00 zł

 

2.     Zwiększa sie dochody w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 Pozostała działalność w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 27 000,00 zł

 

§2

 

1.     Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 59 000,00 zł

 

2.     Zwiększa sie wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 Pozostała działalność w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 27 000,00 zł

 

3.     Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej w § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 10 000,00 zł.

 

4.     Zmniejsza sie wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 10 000,00 zł

 

5.     Zmniejsza sie wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 40 031,00 zł

6.     Zwiększa sie wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ogółem o kwotę 40 031,00 zł

z tego w:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 000,00 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 90,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 23 734,00 zł

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 764,00 zł

§ 4370 Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 1 680,00 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 800,00 zł

§ 4440 Odpisy na ZFŚS o kwotę 1 840,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 5 000,00 zł

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 2 123,00 zł

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 1 000,00 zł

 

7.     Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe ogółem o kwotę 3 900,00 zł z tego w :

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 600,00 zł (SP 1)

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1 300,00 zł (SP 1)

 

8.     Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 3 900,00 zł (SP 1)

 

9.     Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1 000,00 zł (GM1)

 

10.  Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja w § 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat o kwotę 1 000,00 zł (GM 1)

 

11.  Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75416 Straż Miejska w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 8 140,00 zł

 

12.  Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75416 Straż Miejska ogółem o kwotę 8 140,00 zł

z tego w :

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3 640,00 zł

§ 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat o kwotę 4 500,00 zł

 

13.  Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 19 800,00 zł

 

14.  Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego ogółem o kwotę 19 800,00 zł z tego w :

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 10 000,00 zł

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 9 800,00 zł

 

15.  Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 rezerwy ogólne i celowe w § 4810 rezerwy o kwotę 7 500,00 zł ( rezerwa ogólna)

 

16.  Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90003 oczyszczanie miast i wsi w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 7 500,00 zł (wywóz śmieci z koszy ulicznych)

 

17.  Zwiększa sie wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w § 4480 Podatek od nieruchomości o kwotę 2 191,00 zł

 

18.  Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w § 4530 Podatek od towarów i usług ( VAT) o kwotę 2 191,00 zł

 

19.  Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1 000,00 zł

 

20.  Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) w § 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia o kwotę 1 000,00 zł

 

§3

 

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 49 710 103,00 zł

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 57 879 380,00 zł

 

§4

 

Wykonanie powierza się Skarbnikowi Miasta Lubań

 

§5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

Rejestr zmian dokumentu
03.04.2009 Utworzenie dokumentu. (Artur Nachrebecki)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia