Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2009 /  Kwiecień (45-54)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 51 /2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20 kwietnia 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu Miasta Lubań.
Data publikacji: 21.04.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 20.04.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 51 /2009

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 20 kwietnia 2009 roku

 

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu Miasta Lubań.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 38 ust.1 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań, zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Komisja Konkursowa, zwana dalej w treści regulaminu „Komisją”, powołana została na czas określony w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na wsparciu jego realizacji, w stosunku do którego termin składania ofert upływa 20 kwietnia 2009 roku.

 

§ 2

 

Miejscem posiedzeń Komisji jest Urząd Miasta Lubań, ul 7-mej Dywizji 14, pokój Nr 11.

 

§ 3

 

1.     Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, który w szczególności:

1) zwołuje i prowadzi posiedzenia Komisji,

2) czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu.

2.     Komisja może pracować w obecności co najmniej 3 członków Komisji.

3.     Decyzje Komisji zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

4.     Konkurs ofert zostaje rozstrzygnięty również w przypadku wpłynięcia tylko jednej spełniającej wymogi formalne oferty na realizację zadania publicznego.

5.     Oferty nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o konkursie oraz złożone po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

§ 4

 

Komisja przeprowadza postępowanie konkursowe, a w szczególności:

1.     Dokonuje oceny formalnej złożonych ofert.

2.     Rozpatruje oferty z uwzględnieniem warunków określonych w art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3.     Dokonuje oceny merytorycznej uwzględniając wymogi określone w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.

4.     Dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej i przygotowuje uzasadnienie rozstrzygnięcia konkursu. Do realizacji zostaną przeznaczone oferty, które uzyskały najwyższą ilość punktów. Przy ocenie będą brane pod uwagę następujące kryteria:

1)     przypuszczalna ilość mieszkańców Gminy, którzy mogą skorzystać z realizowanego zadania- 0-10 pkt.,

2)     działania podejmowane w ramach profilaktyki alkoholowej, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.- 0-10 pkt.,

3)     łączna kwota środków Gminy wnioskowana na dofinansowanie zadania w stosunku do zaangażowanych środków własnych– 0-10 pkt.,

4)     doświadczenie oferenta w realizacji tego rodzaju zadań jak wnioskowane do dofinansowania – 0-10 pkt.

§ 5

 

1.     Prace Komisji przebiegają dwuetapowo: w pierwszym etapie Komisji sprawdza zgodność formalną ofert z zasadami konkursu, w drugim etapie, po zapoznaniu się z zawartością merytoryczną, Komisja dokonuje wyboru oferty.

2.     Komisja dokonuje oceny ofert na posiedzeniach niejawnych.

3.     Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.

 

§ 6

 

Prace Komisji zostają zakończone z chwilą:

1)     wyłonienia oferty,

2)     zakończenia konkursu bez dokonania wyboru żadnej z ofert.

 

§ 7

 

1.     Dokumentację przebiegu konkursu, w tym protokoły posiedzeń Komisji, prowadzi sekretarz Komisji.

2.     Protokół z posiedzenia postępowania konkursowego podpisują wszyscy członkowie Komisji, obecni na posiedzeniu. Protokół jest jawny.

 

§ 8

 

Po zakończeniu procedury konkursowej sekretarz Komisji zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia zainteresowanych o wyniku rozstrzygnięcia konkursu w terminie 7 dni roboczych oraz zamieszczenia informacji o wyniku konkursu na stronie internetowej Miasta Lubań, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń.

 

§ 9

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 kwietnia 2009 roku.

 

Burmistrz

Konrad Rowiński

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Izabela Janik
Osoba wprowadzająca dokument Izabela Janik

 Rejestr zmian dokumentu
22.04.2009 Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia