Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Uchwały Rady Miasta Lubań / V kadencja (lata 2006-2010) / Rok 2009 /  Sesja XXXIV z dnia 28 kwietnia 2009 roku
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr XXXIV / 194 / 2009 Rady Miasta Lubań z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga, psychologa, logopedy.
Data publikacji: 20.05.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 28.04.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Uchwała Rady Miasta Lubań

 

Uchwała Nr XXXIV / 194 / 2009

Rady Miasta Lubań

z dnia 28 kwietnia 2009 roku

 

w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga, psychologa, logopedy.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity; Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) , po uzyskaniu pozytywnej opinii Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Rada Miasta Lubań uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań, obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć, a wymiarem określonym w § 2 niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

1.     Ustalić tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dyrektorom szkół podstawowych i gimnazjalnych:

1)     od 18 do 16 oddziałów 2 godziny

2)     od 15 do 13 oddziałów 3 godziny

3)     od 12 do 10 oddziałów 4 godziny

4)     od 9 do 6 oddziałów 5 godzin

2.      Ustalić tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dyrektorom przedszkoli:

1)     7 i więcej oddziałów 3 godziny

2)     6 oddziałów 4 godziny

3)     4 oddziały 5 godzin

3.     Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko wicedyrektora szkoły, ustalić obowiązkowy wymiar godzin zajęć:

1)     Większy o 4 godziny od wymiaru ustalonego w ust. 1 dla dyrektora danej szkoły w przypadku obowiązującego wicedyrektora wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych określonego w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – karty Nauczyciela w wysokości 18 lub 20 godzin tygodniowo,

2)     Większy o 8 godziny od wymiaru ustalonego w ust. 1 dla dyrektora danej szkoły w przypadku obowiązującego wicedyrektora wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych określonego w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – karty Nauczyciela w wysokości 26 lub 30 godzin tygodniowo,

4.     Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko wicedyrektora przedszkola ustalić obowiązkowy tygodniowy wymiar większy o 6 godzin od wymiaru ustalonego w ust. 2 dla dyrektora danego przedszkola.

 

§ 3

 

1.     Obowiązkowy wymiar godzin określony w § 2 przysługuje od dnia objęcia stanowiska.

2.     Ustalony dla dyrektorów w § 2 ust. 1 i 2 tygodniowy wymiar godzin przysługuje również wicedyrektorom, którzy zastępują nieobecnego dyrektora. Jeżeli powierzenie zastępstwa nie nastąpiło od pierwszego dnia danego miesiąca, to wymiar ten obowiązuje tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono zastępstwo.

 

 

 

 

§ 4

 

1.     W przypadkach uzasadnionych szczególnymi warunkami funkcjonowania przedszkola lub szkoły powodującymi znaczne zwiększenie zadań na stanowisku kierowniczym dyrektor może zwrócić się do Burmistrza Miasta Lubań z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin określonego w § 2 niniejszej uchwały.

2.     Dyrektor posiadający zgodę na zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, nie może realizować godzin ponadwymiarowych.

3.     Nauczyciele, którym powierzono stanowisko kierownicze, w szczególnych przypadkach podyktowanych koniecznością realizacji programu nauczania mogą realizować godziny ponadwymiarowe w wymiarze nieprzekraczającym 4 godziny tygodniowo.

 

§ 5

 

Ustalić tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań na stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, w następującej wysokości:

1)     Nauczyciele pedagodzy 20 godzin,

2)     Nauczyciele psycholodzy 20 godzin,

3)     Nauczyciele logopedzi 20 godzin.

4)     Nauczyciele prowadzący zajęcia terapeutyczne i rewalidacyjno-wychowawcze 18 godzin

5)     Nauczyciele przedszkoli prowadzący zajęcia w grupach mieszanych, obejmujących dzieci sześcioletnie i innych grup wiekowych 22 godziny.

 

§ 6

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań.

 

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 01 września 2009 roku.

 

 

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Grzesiak

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Chojnacka
Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

 Rejestr zmian dokumentu
20.05.2009 Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia