Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Uchwały Rady Miasta Lubań / V kadencja (lata 2006-2010) / Rok 2009 /  Sesja XXXIV z dnia 28 kwietnia 2009 roku
Tytuł dokumentu: Uchwała nr XXXIV / 195/ 2009 Rady Miasta Lubań z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Lubań na 2009 rok
Data publikacji: 20.05.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 28.04.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Uchwała Rady Miasta Lubań

 

Uchwała nr XXXIV / 195/ 2009

Rady Miasta Lubań

z dnia 28 kwietnia 2009 roku

 

w sprawie zmiany budżetu Miasta Lubań na 2009 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4. art. 54 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz ust. 2 pkt. 6, art. 57, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U, z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 165 ust. 1, art. 166 ust. 3, art. 167 ust. 2 pkt 1 i 4, art. 184 ust. 1 pkt 2,5, 14 i 15 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miasta Lubań uchwala, co następuje:

 

 § 1

1.       Zwiększa się dochody w zakresie zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 305.701 zł

2.       Zwiększa się dochody w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w § 0830 wpływy z usług o kwotę 1.021 zł

3.       Zwiększa się dochody w zakresie zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75416 Straż miejska w § 0690 wpływy z innych opłat o kwotę 14.000 zł

4.       Zwiększa się dochody w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna ogółem o kwotę 57.200 zł z tego:

-        w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej ogółem o kwotę 15.300 zł, z tego:

            § 0690 wpływy z różnych opłat o kwotę 15.000 zł

            § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 300 zł

-         w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe w § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 600 zł

-         w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe w § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę

      200 zł

-         w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej ogółem o kwotę 800 zł, z tego:

            § 0920 pozostałe odsetki o kwotę 500 zł

            § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 300 zł

-         w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w § 0830 wpływy z usług o kwotę 40.000 zł

-         w rozdziale 85295 Pozostała działalność w § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę

300 zł

 

§ 2

 

1.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 8.027 zł (ABK4 – Wspólnota Mieszkańców ul. Polna 3 – udział Gminy)

2.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin w § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę 1.000 zł („Współpraca bibliotek miejskich miast Lubań i Frydlant celem wypracowania wspólnych koncepcji rozwojowych w obszarze pogranicza polsko-czeskiego”)

3.       Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 10.000 zł (promocja Gminy)

4.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna
w rozdziale 75023 Urzędy gmin w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę 10.000 zł (zakup  makiety Domu Solnego, projektu technicznego i praw projektowych)

5.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna
w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1.021 zł

6.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna
w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 57.200 zł

7.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej w § 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 40.000 zł (odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku orzekającego eksmisję)

8.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 48.000 zł (wycena kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i ABK)

9.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 710 Działalność usługowa
w rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 66.000 zł (inwentaryzacja kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i ABK)

10.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 76.000 zł (wywóz zbędnych przedmiotów i obsługa ogrodów działkowych od 01.05.2009 do 31.10.2009)

11.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75416 Straż miejska ogółem o kwotę 51.744 zł
z tego:

      § 4010 wynagrodzenia osobowe o kwotę 27.983 zł

      § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.225 zł

      § 4120 składki na fundusz pracy o kwotę 686 zł

      § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.650 zł

      § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 15.200 zł

12.   Zwiększa się wydatki  w zakresie zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia
w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 9.730 zł

13.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92116 Biblioteki w § 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury kwotę 8.200 zł (nagroda jubileuszowa)

14.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa
i ochrona wód w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 11.000 zł (Wniosek TI – dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach: Pastelowa, Wrzosowa, Miodowa, Błękitna, Tęczowa)

15.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna
w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 7.000 zł

16.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w § 4530 podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 7.000 zł

 

§ 3

 

Dochody budżetu miasta wynoszą 51.546.143 zł

Wydatki budżetu miasta wynoszą 60.145.242 zł

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Grzesiak


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Bogumiła Tomaszewska
Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

 Rejestr zmian dokumentu
20.05.2009 Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia