Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
   Komunikaty, obwieszczenia
Tytuł dokumentu: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań
Data publikacji: 09.09.2015
Data na dokumencie/utworzenia: 09.09.2015
Symbol dokumentu: OŚiGP.6720.4.2015
Typ dokumentu: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań

 

 

Lubań, 9 wrzesień 2015

OŚiGP.6720.4.2015

OBWIESZCZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 i art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1235 z późn. zm.)  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Lubań uchwały Nr XI/71/15 z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań.

 

Zmianami studium objęte są tereny przy ul. Warszawskiej, przy ul. Papieża Jana Pawła II (w rejonie wylotu na autostradę) oraz w obszarze Parku Kamienna Góra.

 

Jednocześnie zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Lubań, ul. 7 Dywizji 14, 59 – 800 Lubań, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: boi.um@luban.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Lubań.

 

   

Załączniki

uchwała XI-71-2015 zmiana Studium.pdf
  uchwała XI-71-2015 zmiana Studium.pdf
(13.54 MB)


Osoba odpowiedzialna za treść Aleksandra Fink
Osoba wprowadzająca dokument Aleksandra Fink

Rejestr zmian dokumentu
09.09.2015 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Fink)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia