Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
   Komunikaty, obwieszczenia
Tytuł dokumentu: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu obwodnicy zachodniej miasta Lubań
Data publikacji: 22.09.2015
Data na dokumencie/utworzenia: 23.09.2015
Symbol dokumentu: OŚiGP.6721.18.2015
Typ dokumentu: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań

 

            Lubań, 23 września 2015r.

OŚiGP.6721.18.2015

            OBWIESZCZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu obwodnicy zachodniej miasta Lubań

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 i art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Lubań uchwały NR XI/76/2015 z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu obwodnicy zachodniej miasta Lubań

 

Zmianą planu objęte są tereny położone rejonie obwodnicy zachodniej miasta Lubań.

 

Jednocześnie zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu obwodnicy zachodniej miasta Lubań

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta w Lubaniu, ul. 7-ej Dywizji 14, 59-800 Lubań, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: boi.um@luban.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Lubań.

 

 

                                                                               

 
  

Załączniki

150805_Nr3_zm mpzp ObwodnPołudn.jpg
  150805_Nr3_zm mpzp ObwodnPołudn.jpg
(7.85 MB)

uchwała XI-76-2015 obwodnica.pdf
  uchwała XI-76-2015 obwodnica.pdf
(7.91 MB)


Osoba odpowiedzialna za treść Aleksandra Fink
Osoba wprowadzająca dokument Aleksandra Fink

Rejestr zmian dokumentu
22.09.2015 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Fink)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia