Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Uchwały Rady Miasta Lubań / V kadencja (lata 2006-2010) / Rok 2009 /  Sesja XXXIV z dnia 28 kwietnia 2009 roku
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr XXXIV / 196 /2009 Rady Miasta w Lubaniu z dnia 28 kwietnia 2009 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Data publikacji: 21.05.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 28.04.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Uchwała Rady Miasta Lubań

 

Uchwała Nr XXXIV / 196 /2009

Rady Miasta w Lubaniu

z dnia 28 kwietnia 2009 r.

 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),

Rada Miasta w Lubaniu uchwala, co następuje:

 

§ 1.

1.     Przystępuje się do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Miasta Lubań zatwierdzonego uchwałą Nr XIV/114/99 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 30 listopada 1999 r. wraz ze zmianą Nr V/61/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 28 stycznia 2003 r., w zakresie obejmującym lokalizację gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 8,4 MPa relacji Jeleniów – Dziwiszów, na obszarze miasta Lubań.

2.     Granice obszaru objętego zmianą, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Grzesiak

 

 

 

 


Załączniki

Załącznik do Uchwały nr XXXIV_196_2009
  Załącznik do Uchwały nr XXXIV_196_2009.jpg
(1.53 MB)


Osoba odpowiedzialna za treść Aleksandra Fink
Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

 Rejestr zmian dokumentu
21.05.2009 Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia