Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2009 /  Kwiecień (45-54)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie nr 54 /2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 kwietnia 2009roku w sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na 2009 rok
Data publikacji: 29.05.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 30.04.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie nr 54 /2009

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 30 kwietnia 2009roku

 

w sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na 2009 rok

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 54 ust. 2 pkt 2, art.58 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 165 ust. 1, art. 167 ust. 2 pkt 1 i 2, art. 173 ust. 1 i 5, art. 184 ust. 1 pkt 1 i 2, 13 art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), § 13 pkt 1 Uchwały Rady Miasta Lubań nr XXX/155/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubań na 2009 rok, zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

1.       Zwiększa się dochody w zakresie zadań zleconych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70095 Pozostała działalność w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawowo o kwotę 50.000 zł.

2.       Zwiększa się dochody w zakresie zadań zleconych w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 20.000 zł.

3.       Zwiększa się dochody w zakresie zadań zleconych w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85495 pozostała działalność w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 22.000 zł.

4.       Zwiększa się dochody w zakresie zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa raz sądownictwa w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 16.354 zł.

5.       Zwiększa się dochody w zakresie zadań zawartych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 13.800 zł.

 

§ 2

 

1.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego o kwotę 16.354 zł z tego:

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.229 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.750 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2 226 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 149 zł

2.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej w § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 13.800 zł.

3.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70095 Pozostała działalność w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 50.000 zł (realizacja Urzędu Miasta Lubań)

4.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność w § 3110 Świadczenia społeczne kwotę 20.000 zł (realizacja MOPS Lubań).

5.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85495 Pozostała działalność w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 22.000 zł (Urząd Miasta Lubań).

6.       Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie ogółem o kwotę 415.147 zł z tego w:

- rozdziale 80101 Szkoły podstawowe ogółem o kwotę 124.713 zł z tego:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe o kwotę 3.000 zł (SP-3)

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.413 zł ( SP-4)

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 120.000 zł (SP-4)

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 300 zł (SP-3)

- rozdziale 80104 Przedszkola ogółem o kwotę 144.833 zł z tego:

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia razem o kwotę 5.170 zł ( PM-1- 1.975 zł PM-3 - 3.195 zł,)

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 136.663 zł (PM-1-30.568 zł, PM-3- 52.933 zł

PM - 5 53.162 zł )

§ 4120 Składki na Fundusz pracy o kwotę 3.000 zł (PM-5- 3.000 zł)

- w dziale 80110 Gimnazja ogółem na kwotę 145.601 zł z tego:

§ 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne o kwotę 134.397 zł (GM-1- 53.700 zł, GM-3-

80.697 zł )

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 11.204 zł (GM-3).

7.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie ogółem o kwotę 415.797 zł z tego w:

- rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 124.713 zł z tego:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.000 zł (SP-3)

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000 zł (SP-4)

§ 4260 zakup energii o kwotę 60.000 zł (SP-4)

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 20.000 zł (SP-4)

 § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 30.000 zł (SP-4)

 § 4580 odsetki pozostałe o kwotę 1.713 zł (SP-3 – 300 zł, SP-4 -1.413zł)

- rozdziale 80104 Przedszkola ogółem o kwotę 144.833 zł z tego w:

 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.390 zł (PM-1-133, PM-3-3.095 zł PM-5 –

 2.162 zł)

 § 4220 zakup środków żywności o kwotę 135.401 zł (PM-1- 30.568 zł, PM-3- 52.933 zł PM-   51.900 zł)

§ 4480 podatek od nieruchomości o kwotę 1.792 zł (PM-1)

§ 4580 pozostałe odsetki o kwotę 250 zł (PM-1- 50 zł, PM-3- 100 zł), PM-5 100 zł)

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych o kwotę 2.000 zł (PM-5)

- rozdziale 80110 Gimnazja ogółem o kwotę 146.251 zł z tego w:

 § 4120 składki na Fundusz pracy o kwotę 11.308 zł (GM-3)

 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.227 zł ( GM-3)

 § 4260 zakup energii o kwotę 66.620 zł (GM-1- 12.550 zł GM-3- 54.070 zł,)

 § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 11.000 zł (GM—1- 3.000 zł, GM- 3- 8.000 zł),

 § 4410 podróże służbowe krajowe 650 zł (GM-2)

 § 4440 odpis na ZFŚS o kwotę 43.696 zł (GM-1- 30.700 zł, GM-3- 12.996 zł)

 § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 7.450 zł (GM-1)

 § 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat o kwotę 100 zł

 (GM-3)

 § 4580 Pozostałe odsetki o kwotę 200 zł (GM-3)

8.       Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w § 4810 Rezerwy o kwotę 650 zł (rezerwa ogólna )

9.       Zmniejsza się wydatki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 100 zł (ABK-2)

10.   Zwiększa się wydatki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w § 4670 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 100 zł (ABK-2)

 

§ 3

 

Dochody budżetu Miasta Lubań po zmianach wynoszą 51.668.297,00 zł

Wydatki budżetu Miasta Lubań po zmianach wynoszą 60.267.396,00 zł

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Magdalena Markuszewska
Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

 Rejestr zmian dokumentu
01.06.2009 Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia