Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2009 /  Lipiec (87-101)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 88/2009 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność GML nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych
Data publikacji: 13.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 10.07.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

 

ZARZĄDZENIE NR 88/2009

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

z dnia 10 lipca 2009 roku .

 

 

w sprawie:        wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Miejskiej Lubań nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych.

 

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.), art. 25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.); Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 34, poz.884 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie nieruchomości nie zabudowanej, położonej w Lubaniu, stanowiącej własność Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych

 

- Działka Nr 13/2, Obręb II, AM 7, o powierzchni ogólnej 2.159 m2

 

przeznaczonej na cele publiczne tj. tereny urządzeń zaopatrzenia w ciepło, oraz tereny zieleni nieurządzonej i użytku ekologicznego.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 lipca 2009 roku.

 

 

 

Z up. Burmistrza Miasta

Henryk Rogacki

Z-ca Burmistrza Miasta Lubań

 

 

 

 

 

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Anna Siwarska
Osoba wprowadzająca dokument Anna Siwarska

 Rejestr zmian dokumentu
24.03.2010 Edycja dokumentu (Joanna Temborowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia