Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Marzec (27-45)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 29/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 6 marca 2003 roku w sprawie: kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości
Data publikacji: 09.10.2006
Data na dokumencie/utworzenia: 06.03.2003
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 29/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 6 marca 2003 roku

 

 

w sprawie: kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości

 

 

Na podstawie art. 28a Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 Dz. U. Nr 15, poz. 148) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Zarządzenie reguluje:

1.      Procedury kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych, w tym zgodności z planem finansowym jednostki budżetowej Urzędu Miasta Lubań.

2.      Zasady wstępnej oceny celowości wydatków ponoszonych w związku z realizacją zadań, w tym wydatków na koszty funkcjonowania jednostki.

3.      Sposób wykorzystania wyników kontroli, o której mowa w pkt 1 i 2.

 

§ 2

 

Ilekroć w Zarządzeniu jest mowa o kontroli pod względem:

1.      Legalności - należy przez to rozumieć kontrolę dokumentu obrazującego kontrolę operacji lub działania gospodarczego pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz instrukcjami wewnętrznymi.

2.      Celowości - należy przez to rozumieć kontrolę dokumentu polegającą na badaniu dokumentów pod względem zgodności z obowiązującym planem finansowym, uchwałą budżetową i planami gospodarczymi.

3.      Gospodarności - należy przez to rozumieć kontrole polegające na dokonywaniu analiz i oceny wszelkich dostępnych dokumentów, z których mogą wypływać wnioski o zachowaniu należytej staranności w zakresie wydatkowania środków w sposób oszczędny i przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

4.      Wewnętrzna kontrola administracyjna - należy przez to rozumieć ogół metod stosowanych w sposób syntetyczny dla ochrony własności mienia gminnego, zwiększenia efektywności działania i postępowania przez osoby odpowiedzialne za przestrzeganie ustalonych zasad wykonywania powierzonych im czynności na odcinku działalności gospodarczo-finansowej.

 

§ 3

 

Szczegółowe zasady funkcjonowania systemu wewnętrznej kontroli administracyjnej wydatków stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 4

 

1.      Traci moc Zarządzenie Nr 8/2000 z dnia 19 czerwca 2000 roku w sprawie stosowania pieczęci przy kontroli dokumentów księgowych.

2.      Traci moc Zarządzenie Nr 19/2002 z dnia 10 lipca 2002 roku w sprawie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku.

 

§ 6

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz Naczelnikom Wydziałów Urzędu Miasta.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
19.03.2010 Edycja dokumentu (Paula Pleśnierowicz)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia