Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Marzec (27-45)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 37/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 13 marca 2003 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, stanowiącej mienie komunalne
Data publikacji: 10.10.2006
Data na dokumencie/utworzenia: 13.03.2003
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 37/2003
Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 13 marca 2003 roku

 

 

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, stanowiącej mienie komunalne

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2002 Dz. U. Nr 142, poz. 1591), art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2000 Dz. U. Nr 46, poz. 543), § 3 pkt 3 Uchwały Nr LIII/385/98 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 24 lutego 1998 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań, Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się do dzierżawy na czas określony w formie przetargu ustnego nieograniczonego, część działki nie zabudowanej Nr 68/5, Obręb III, AM 6 o powierzchni 128 m2 położonej w Lubaniu przy Placu Okrzei, z przeznaczeniem na urządzenie letniego ogródka gastronomicznego.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej Lubań i wymieniona została w wykazie, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

                       

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lubań.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
19.03.2010 Edycja dokumentu (Paula Pleśnierowicz)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia