Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Marzec (27-45)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 38/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 19 marca 2003 roku w sprawie: ustalania stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Lubań
Data publikacji: 04.10.2006
Data na dokumencie/utworzenia: 19.03.2003
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 38/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 19 marca 2003 roku

 

 

w sprawie: ustalania stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Lubań

 

 

Na podstawie art. 8 pkt 1 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 71 poz. 733 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLI/358/2001 Rady Miasta Lubania z dnia 21 grudnia 2001 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Przy ustaleniu stawek czynszów za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Lubań stosowane będą poniższe kryteria i zasady:

1.      Na miesięczny czynsz najmu za 1 m2 lokalu mieszkalnego składają się dwa
elementy:

stały – zwany stawką bazową i zmienny – zwany stawką jakościową.

2.     Stawka bazowa stanowi 20% stawki wyjściowej.

3.     Stawka wyjściowa nie może przekroczyć 1/12 części wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, którego wartość ustala, co 6 miesięcy Wojewoda Dolnośląski.

4.     Stawka jakościowa dla każdego lokalu jest obliczana indywidualnie wg metryki lokalu, która uwzględnia następujące składniki:

1)     położenie budynku, w którym znajduje się lokal, w stosunku do centrum:

a)     centrum                                                                                                  5 %

b)     poza centrum                                                                                          0 %

2)     położenie lokalu w budynku:

a)     parter oraz 3 i wyższe piętro                                                                     0%

b)     piętra 1 i 2 z wyjątkiem poddaszy                                                 5%

3)     stan techniczny budynku i lokali:

a)     w złym stanie                                                                                          0%

b)     w średni stanie                                                                                        5%

c)     w dobrym stanie                                                                                      10%

d)     w bardzo dobrym stanie                                                                           15%

4)     inne elementy: taras, balkon, strych, piwnica, nasłonecznienie itp. do 5%

5)     typ ogrzewania:

a)     c.o sieciowe lub etażowe bezobsługowe                                        20%

b)     c.o etażowe inne                                                                                     10%

c)     piece                                                                                                      5%

6)     gaz:

a)     dwa odbiorniki lub więcej                                                              15%

b)     jeden odbiornik                                                                                        10%

c)     brak instalacji                                                                                          0%

7)     woda:

a)     w dwóch pomieszczeniach, w tym w łazience                                            15%

b)     w jednym pomieszczeniu                                                             10%

c)     brak wody                                                                                   0%

8)     WC:

a)     w mieszkaniu                                                                                          15%

b)     poza – dla 1 rodziny                                                                                10%

c)     poza- dla wielu rodzin                                                                              5%

d)     poza budynkiem                                                                                      0%

9)     kuchnia:

a)     samodzielna jasna                                                                                   5%

b)     wspólna lub ciemna                                                                                 0%

1.     Suma procentów metryki lokalu mnożona jest przez różnicę stawki wyjściowej, a stawki bazowej i wynik ten jest stawką jakościową.

2.     Suma stawki bazowej i stawki jakościowej, obliczanej indywidualnie dla każdego lokalu, pomnożona przez powierzchnię użytkową lokalu liczoną w metrach kwadratowych daje wysokość miesięcznego czynszu za dany lokal.

Obliczeń stawki za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego dokonuje zarządca.

                                                         

§ 2

 

1.      Wysokość czynszu za najem lokalu mieszkalnego strony określają w umowie najmu.

2.     Zarządca zobowiązany jest przedstawić najemcy pełne rozliczenie czynników wpływających na wzrost lub zmniejszenie stawki czynszowej w postaci metryki lokalu, o której mowa w § 1 pkt 5.

3.     Opis i stwierdzenie faktu istnienia czynników wpływających na wzrost lub zmniejszenie stawki czynszu wynajmujący zamieści w stosownym protokole podpisanym przez obie strony.

 

§ 3

 

Jeżeli w czasie trwania najmu najemca dokonał ulepszeń w lokalu mieszkalnym wynajmujący nalicza mu nową stawkę czynszową wg powyższych zasad pod warunkiem zawarcia z najemcą umowy określającej sposób rozliczenia wykonanych ulepszeń.

                                  

§4

 

1.     Czynsz jest płatny miesięcznie z góry do 15 każdego miesiąca. Najemca może wpłacać czynsz do rąk wynajmującego lub na wskazany przez niego rachunek.

2.     Najemca oprócz czynszu jest obowiązany uiszczać opłaty za energię elektryczną, cieplną, gaz, wodę oraz inne świadczenia, w szczególności za odbiór nieczystości stałych i płynnych.

3.     Jeżeli opłaty, o których mowa w ust. 2 mają być płatne za pośrednictwem wynajmującego, termin płatności strony określają w umowie najmu

4.     Za zapłatę czynszu i opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale mieszkające z nim osoby pełnoletnie.

 

§ 5

 

1.     Wynajmujący może podwyższyć czynsz wypowiadając wysokość czynszu dotychczasowego z zachowaniem terminów wypowiedzenia.

2.      Okres wypowiedzenia wysokości czynszu wynosi 1 miesiąc.

3.     Wypowiedzenie czynszu powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie.

 

§ 6

 

Jeżeli najemca opóźnia się z uiszczaniem czynszu i opłat wynajmujący może żądać odsetek ustawowych za czas opóźnienia.

 

§ 7

 

1.      W przypadku oddania w najem lokalu opróżnionego przez dotychczasowego najemcę zarządca jest zobowiązany wymienić zużyte elementy wyposażenia.

2.      W razie braku środków zarządca ze wskazaną przez Burmistrza osobą może zawrzeć odrębną umowę na mocy, której najemca dokona stosownych napraw i wymiany urządzeń.

3.      Remont winien być wykonany wg kosztorysu sporządzonego przez zarządcę i wykonany pod jego nadzorem.

4.      Zarządca wyznacza najemcy termin zakończenia remontu.

5.      Zmiana umowy najmu następuje po zakończeniu remontu stwierdzonego protokołem odbioru. Koszty remontu stanowią podstawę do 50% zwolnienia z czynszu aż do wyczerpania kwoty poniesionych nakładów.

 

§ 8

 

Ulepszenia wprowadzone przez najemcę w lokalu mieszkalnym mogą być rozliczane:

1.      gdy poniesione nakłady podwyższają stawkę jakościową, różnica pomiędzy czynszem dotychczasowym a nowym stanowi zwrot kosztów poniesionych przez najemcę i winna być w umowie ujęta jako częściowe zwolnienie z opłacania czynszu w okresie trwania najmu, aż do całkowitego zwrotu poniesionych nakładów,

2.      gdy poniesione nakłady nie podwyższają stawki jakościowej, a są nakładami, które obciążają wynajmującego po zakończeniu trwania najmu.

           

§ 9

          

Centrum obejmuje obszar zamknięty ulicami:

ulica Zgorzelecka – ulica Rybacka (z wyłączeniem ulicy Lwóweckiej i ulicy Robotniczej, od ulicy Lwóweckiej do skrzyżowania z ulicą Hutniczą i ulicy Hutniczej) – ulica Warszawska do ulicy Dworcowej i do ulicy Izerskiej – w prawo ulicą 7 Dywizji do Alei Kombatantów i nią do ulicy Mickiewicza do Armii Krajowej – w lewo do ulicy Łużyckiej i do ulicy Worcella i w prawo ulicą Wojska Polskiego do ulicy Słowackiego i ulicą Kopernika do ulicy Zgorzeleckiej (obwodnicy). Nieruchomości położone przy wymienionych ulicach wlicza się do centrum.

 

§ 10

 

Wprowadza się z dniem 1 kwietnia 2003 stawkę wyjściową w wysokości 2,45 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. Stawka obowiązuje do 30 września 2003 roku.

 

§ 11

 

Czynsz za lokal socjalny jest iloczynem dwukrotności stawki bazowej i liczby metrów kwadratowych powierzchni użytkowej lokalu socjalnego.

 

§ 12

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

 

§ 13

                  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2003 roku.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowniński

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
19.03.2010 Edycja dokumentu (Paula Pleśnierowicz)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia