Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Listopad (168-189)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie nr 187/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta Lubań na rok 2003
Data publikacji: 04.09.2006
Data na dokumencie/utworzenia: 27.11.2003
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie nr 187/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 27 listopada 2003 roku

 

 

w sprawie: zmiany budżetu miasta Lubań na rok 2003

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 54 ust. 2 pkt 2, art. 58 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 109 ust. 2 pkt 1 , art. 111 ust. 2 pkt 1 i 2, art. 124 ust. 1 pkt 2, 9 i 10, art. 128 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) i § 13 pkt 1 Uchwały Nr IV /23 /2002 Rady Miasta Lubań z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lubań na rok 2003. Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

1.    Zwiększa się dochody budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań zleconych w dziale 853 Opieka społeczna w rozdziale 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze w § 201 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami o kwotę 1 714 zł.

2.    Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań zleconych w dziale 853 Opieka społeczna w rozdziale 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 1 714 zł.

3.    Zwiększa się dochody budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań zleconych w dziale 853 Opieka społeczna w rozdziale 85319 Ośrodki pomocy społecznej w § 201 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami o kwotę 15 000 zł.

4.    Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań zleconych w dziale 853 Opieka społeczna w rozdziale 85319 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 15 000 zł z tego:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9 500 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 684 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 234 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 582 zł

5.    Zwiększa się dochody budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań zleconych w dziale 853 Opieka społeczna w rozdziale 85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w § 201 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami o kwotę 5 639 zł.

6.    Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań zleconych w dziale 853 Opieka społeczna w rozdziale 85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w § 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 5 639 zł.

7.    Zwiększa się dochody budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność w § 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1 404 zł.

8.    Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 404 zł (Gimnazjum nr 2).

9.    Zwiększa się dochody budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 853 Opieka społeczna w rozdziale 85315 Dodatki mieszkaniowe w § 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 221 062 zł.

10. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 853 Opieka społeczna w rozdziale 85315 Dodatki mieszkaniowe w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 221 062 zł.

 

§ 2

 

1.    Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe (Szkoła nr 3) w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15 000 zł.

2.    Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe (Szkoła nr 3) o kwotę 15 000 zł z tego:

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 9 000 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3 000 zł.

3.    Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75416 Straż Miejska o kwotę 3 152 zł z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 900 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 252 zł

4.    Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75416 Straż Miejska o kwotę 3 152 zł z tego:

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 300 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 700 zł

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 152 zł

5.    Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w rozdziale 85404 Przedszkola o kwotę 7 200 zł z tego:

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4 200 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 3 000 zł

z tego:

Przedszkole nr 1 § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4 200 zł

Przedszkole nr 5 § 4260 zakup energii o kwotę 3 000 zł

6.    Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w rozdziale 85404 Przedszkola o kwotę 7 200 zł z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6 000 zł

§ 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 1 200 zł.

Przedszkole nr 1

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 000 zł

§ 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 1 200 zł.

Przedszkole nr 5 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 000 zł

7.    Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 853 Opieka społeczna w rozdziale 85302 Domy pomocy społecznej o kwotę 823 zł z tego:

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 47 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 750 zł

§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 26 zł

8.    Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 853 Opieka społeczna w rozdziale 85302 Domy pomocy społecznej o kwotę 823 zł z tego:

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń o kwotę 200 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 373 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 250 zł

9.    Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 853 Opieka społeczna w rozdziale 85319 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 2 483 zł z tego:

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 942 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 51 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 1 300 zł

§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 190 zł

10. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 853 Opieka społeczna w rozdziale 85319 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 2 483 zł z tego:

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1 183 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 800 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 500 zł.

11. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 10 000 zł

12. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta o kwotę 10 000 zł z tego:

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 8 000 zł

§ 4420 podróże służbowe zagraniczne o kwotę 500 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 1 500 zł

 

§ 3

 

Dochody budżetu miasta Lubań na rok 2003 wynoszą 29 582 276 zł

Wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 wynoszą 28 970 391 zł

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

Rejestr zmian dokumentu
15.07.2009 Utworzenie dokumentu. (Artur Nachrebecki)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia