Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2004 /  Kwiecień (51-65)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 64/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta Lubań na rok 2004
Data publikacji: 15.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 29.04.2004
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 64/2004

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 29 kwietnia 2004 roku

 

 

w sprawie: zmiany budżetu miasta Lubań na rok 2004

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 , art. 54 ust. 2 pkt 2, art. 58 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art.109 ust. 2 pkt 1, art. 111 ust. 2 pkt 1 i 2, art. 124 ust. 1 pkt 2 litera „a”, art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 Dz. U. Nr 15 poz.148 z późn. zm.). Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

1.       Zwiększa się dochody budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne w § 2010 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 106 000 zł.

2.       Zwiększa się dochody budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 17.600 zł. z tego:

§ 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 9.600 zł

§ 6310 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 8.000 zł.

3.       Zwiększa się dochody budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd miasta w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 3.000 zł.

 

§ 2

 

1.      Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 106.000 zł.

2.      Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 17.600 zł. z tego:

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 9.600 zł

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 8.000 zł

3.       Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań

      własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd miasta

      o kwotę 32.470 zł z tego:

     § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 14.000 zł

     § 4260 zakup energii o kwotę 15.470 zł

     § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł.

4.       Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli  w § 4300 zakup usług o kwotę 42.000 zł.

5.       Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w § 4810 rezerwy (rezerwa ogólna ) o kwotę 71.470 zł.

6.       Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 177 zł.

7.      Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 177 zł.

8.       Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 705 zł.

9.       Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 705 zł.

 

§ 3

 

Dochody budżetu miasta Lubań na rok 2003 wynoszą 32 996 955 zł

Wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 wynoszą 34 493 188 zł

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
18.03.2010 Edycja dokumentu (Joanna Temborowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia