Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2004 /  Lipiec (99-107)
Tytuł dokumentu Zarządzenie Nr 107/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 lipca 2004 roku w sprawie: szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Miejskiej Lubań na 2005 rok
Data publikacji 16.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia 30.07.2004
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 107/2004

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 30 lipca 2004 roku

 

 

w sprawie: szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Miejskiej Lubań na 2005 rok

 

 

Na podstawie § 1 Uchwały Nr VI/81/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 28 stycznia 2003 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy, Naczelnicy Wydziałów oraz samodzielne stanowiska pracy zwani dalej „dysponentami” opracowują plany rzeczowe zadań oraz projekty budżetów, w terminach i na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu.

 

§ 2

 

Dysponenci opracowują projekty swoich budżetów w układzie klasyfikacji budżetowej ustalonej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 68, poz. 634 z późn. zm.)

 

§ 3

 

Materiały do projektu budżetu na rok 2005 powinny być opracowane przez dysponentów z uwzględnieniem wytycznych ujętych w Uchwale nr VI/81/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 28 stycznia 2003 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu miasta.

 

§ 4

 

Informacje o stanie mienia komunalnego opracowuje Wydział Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa w terminie do 30 września według stanu na dzień 30 czerwca 2004 roku w szczegółowości określonej w art. 120 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)

 

§ 5

 

Dysponenci opracowują projekty swoich budżetów na formularzach stanowiących załączniki do Uchwały Nr VI/81/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 28 stycznia 2003 roku:

1.      Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta Lubań według działów oraz przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego i spłatą zobowiązań długoterminowych na rok ………..

2.      Zestawienie dochodów miasta Lubań według źródeł ich powstawania na rok ………

3.      Zestawienie wydatków miasta według klasyfikacji budżetowej na rok ………..

3.a  Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta na ………… rok

4.      Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań z porozumień i innych zadań zleconych ustawami wg pełnej klasyfikacji budżetowej na rok ……..

5.      Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w budżecie jednostki, której powierzono realizację tych zadań na rok …

6.      Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych miasta Lubań na … rok

7.      Zestawienie przychodów i wydatków środków specjalnych na rok ……..

8.      Zestawienie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na rok ……..

9.      Plan przychodów i wydatków funduszu celowego ………………. na rok ……..

10.        Plan finansowy na rok ………..

11.        Plan remontów bieżących komunalnych budynków mieszkalnych Administracji Budynków Komunalnych na rok …………..

12.        Plan zadań inwestycyjnych na rok …………

Powyższe załączniki stanowią integralną część zarządzenia.

 

§ 6

 

Dysponenci opracują i przedłożą materiały do projektu budżetu Gminy na rok 2005 w oparciu o poniższe założenia:

1.      Wydatki na podstawie wskaźników i założeń przyjętych do opracowania projektu budżetu:

a.      wzrost wynagrodzeń w 2005 roku o 4% w stosunku do 2004 roku

b.      wzrost wydatków rzeczowych w 2005 roku o 4% w stosunku do 2004 roku

c.      wzrost cen usług komunalnych w 2005 roku o 4% w stosunku do 2004 roku

d.      wzrost czynszu mieszkaniowego od 1 marca 2005 roku o 8 %

Wskaźniki ekonomiczne o charakterze informacyjnym

·         wzrost PKB w 2005 roku wyniesie 5%

·         wskaźnik inflacji w 2005 roku wyniesie 4%

2.      Dochody ustala się w oparciu o:

  1. kwoty subwencji oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów
  2. kwoty dotacji na podstawie decyzji
  3. stawki podatków i opłat lokalnych w oparciu o ustawę z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych z późniejszymi zmianami

3.      Wydatki inwestycyjne należy zaplanować zgodnie z zadaniami gospodarczymi ujętymi w wieloletnim planie inwestycyjnym, strategii Miasta.

4.      Wykaz zadań zleconych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, a związanych z realizacją zadań własnych Gminy sporządzają wydziały zgodnie z rocznym programem współpracy Gminy Miejskiej Lubań z organizacjami pozarządowymi oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§ 7

 

Łącznie z formularzami, o których mowa w § 5 dysponenci przedstawiają uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i wydatków.

 

§ 8

 

Uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków, o których mowa w § 7 sporządza się dla każdego działu klasyfikacji budżetowej. Wydatki bieżące i inwestycyjne należy uzasadnić odrębnie, omawiając szczegółowo przewidywane wykonanie i założenia do planu z uwzględnieniem:

1.      zmian wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych

2.      czynników, które spowodowały ewentualną zmianę kierunku wzrostu lub spadku rozmiarów wydatków

3.      dochodów i wydatków jednorazowych lub nie występujących w budżecie na 2004 rok

4.      kwot planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2005 roku

 

§ 9

 

Materiały do projektu budżetu opracowane przez dysponentów, sprawdzone, uzupełnione i skorygowane przez Naczelników Wydziałów przekazywane są do dnia 30 sierpnia 2004 roku Skarbnikowi Miasta.

 

§ 10

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

 

§ 11

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

Rejestr zmian dokumentu
18.03.2010    Edycja dokumentu (Joanna Temborowska)
16.07.2009    Utworzenie dokumentu. (Artur Nachrebecki)