Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2004 /  Sierpień (108-119)
Tytuł dokumentu Zarządzenie nr 109/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 9 sierpnia 2004 roku w sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na rok 2004.
Data publikacji 16.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia 09.08.2004
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie nr 109/2004

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 9 sierpnia 2004 roku

 

w sprawie:        zmiany budżetu Miasta Lubań na rok 2004.

 

 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 , art.54 ust.2 pkt 2 ,art. 58 ust.l ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142 poz 1591 z późniejszymi zmianami) art.109 ust.2 pkt 1, art. 11 1 ust.2 pkt 1 i 2, art. 116, art. 124 ust. 1 pkt 2 litera "a", pkt 10, art 128 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. nr 15 poz.148 z późniejszymi zmianami). Burmistrz Miasta Lubań zarządza ,co następuje:

 

§ 1

 

1.           Zmniejsza się dochody budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 106.000 zł.

2.           Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 106.000 zł.

3.           Zwiększa się dochody budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 102.000 zł.

4.           Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 102.000 zł.

5.           Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75095 Pozostała działalność w § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 7.000 zł ( składka na Euroregion Nysa).

6.           Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd miasta w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 7.000 zł.

7.           Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą o kwotę 13.875 zł z tego:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.000 zł

- 4420 podróże służbowe zagraniczne o kwotę 5.875 zł

8.          Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 13.875 zł.

9.          Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 710 działalność usługowa w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 100 zł.

10.        Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 710 działalność usługowa w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 100 zł.

11.       Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w § 4810 rezerwa (ogólna) o kwotę 10.000 zł.

12.       Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 10.000 zł.

 

§2

 

Dochody budżetu miasta Lubań na rok 2004 wynoszą 38.138.161 zł

Wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 wynoszą 39.687.929 zł

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

Rejestr zmian dokumentu
18.03.2010    Edycja dokumentu (Joanna Temborowska)
16.07.2009    Utworzenie dokumentu. (Artur Nachrebecki)