Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2004 /  Sierpień (108-119)
Tytuł dokumentu Zarządzenie nr 114 /2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 23 sierpnia 2004 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta Lubań na rok 2004
Data publikacji 16.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia 23.08.2004
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie nr 114 /2004

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 23 sierpnia 2004 roku

 

w sprawie: zmiany budżetu miasta Lubań na rok 2004

 

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 , art.54 ust.2 pkt 2 ,art. 58 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 1 09 ust.2 pkt 1 , art. III ust.2 pkt 1 i 2, art 124 ust 1 pkt 2 litera "a" i pkt 9 art 128 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. nr 15 poz.148 z późniejszymi zmianami). Burmistrz Miasta Lubań zarządza ,co następuje:

 

§ 1

 

1.     Zmniejsza się dochody budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 112.000 zł.

2.     Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 112.000 zł

3.     Zwiększa się dochody budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 23.000 z

4.     Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 23.000 zł

5.     Zwiększa się dochody budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność w § 2020 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 9.000 zł.

6.     Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 9.000 zł z tego:

§ 3240 stypendia ,oraz inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 5.000 zł § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4.000 zł

 

§ 2

 

1.     Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd miasta w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 20.000 zł.

2.     Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd miasta w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000 zł

3.      Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 35.864 zł z tego: § 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń o kwotę 4.064 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 26.000 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 3.800 zł

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 1.000 zł

      § 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę

      1.000 zł.

w tym

GM-2

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 26.000 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 3.800 zł

GM-3

      § 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń o kwotę

      4.064 zł

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 1.000 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 905 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 500 zł

§ 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę

1.000 zł.

4.      Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 35.864 zł z tego: § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.969 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 25.095 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 3.300 zł

§ 4580 pozostałe odsetki o kwotę 1.500 zł

w tym :

GM 2

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 26.000 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 3.800 zł

GM 3

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.969 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł

§ 4580 pozostałe odsetki o kwotę 1.500 zł

 

§ 3

 

Dochody budżetu miasta Lubań na rok 2004 wynoszą 38.058.161 zł

Wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 wynoszą 39.607.929 zł

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

Rejestr zmian dokumentu
18.03.2010    Edycja dokumentu (Joanna Temborowska)
16.07.2009    Utworzenie dokumentu. (Artur Nachrebecki)