Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2005 /  Wrzesień (137-150)
Tytuł dokumentu Zarządzenie Nr 140/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 7 września 2005 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej współużytkowników wieczystych
Data publikacji 20.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia 07.09.2005
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 140/2005

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 7 września 2005 roku

 

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej współużytkowników wieczystych

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 2004 roku Dz. U. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.), Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań, Uchwały Nr XXIX/230/2004 Rady Miasta Lubań z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/84/2003

z dnia 25 lutego 2003 roku Rady Miasta Lubań w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań, Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zawierający działkę przeznaczona do sprzedaży na rzecz współużytkowników wieczystych. Działka stanowi własność Gminy – Miejskiej Lubań. Nieruchomość objętą niniejsza sprzedażą położona jest przy ulicy: Ratuszowa 2 (Obręb III, AM 3, działka Nr 11/14 o powierzchni321 m2)

 

§ 2

 

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lubań.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

Rejestr zmian dokumentu
18.03.2010    Edycja dokumentu (Paula Pleśnierowicz)
20.07.2009    Utworzenie dokumentu. (Artur Nachrebecki)