Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2005 /  Wrzesień (137-150)
Tytuł dokumentu Zarządzenie Nr 150/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 września 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta Lubań na 2005 rok
Data publikacji 20.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia 30.09.2005
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 150/2005

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 30 września 2005 roku

 

w sprawie: zmiany budżetu miasta Lubań na 2005 rok

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 54 ust. 2 pkt 2, art. 58 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 109 ust. 2 pkt 1 , art. 111 ust. 2 pkt 1 i 2, art. 116 ust. 1 i 4, art. 124 ust. 1 pkt 2 litera „a”, pkt 9, 10, art. 128 ust. 2 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku, Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.), § 13 ust. 1 Uchwały Nr XXX/231/2004 Rady Miasta Lubań z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubań na 2005 rok Burmistrz Miasta Lubań zarządza co następuje:

 

§ 1

 

1.    Zwiększa się dochody w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 218 000 zł.

2.    Zwiększa się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 218000 zł.

3.    Zwiększa się dochody w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 pozostała działalność w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę

83 000 zł.

4.    Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 pozostała działalność w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę

83 000 zł.

5.    Zwiększa się dochody budżetu w zakresie zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę

24 810 zł.

6.    Zwiększa się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 24 810 zł z tego:

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 500 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 500 zł

§ 4170 wydatki bezosobowe o kwotę 8 000 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 11 510 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 300 zł.

7.    Zwiększa się dochody w zakresie zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75108 Wybory do sejmu i senatu w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 22 950 zł.

8.    Zwiększa się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75108 Wybory do sejmu i senatu w § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 22 950 zł.

 

§ 2

 

1.    Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 110 000 zł (dach na ratuszu).

2.    Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70095 Pozostała działalność o kwotę 32 800 zł z tego:

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2 800 zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30 000 zł (TRET Rynek – przebudowa nawierzchni).

3.    Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej w 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych o kwotę 92 859 zł z tego:

kwota 20 000 zł (ABK Nr 2 ul. Pastelowa)

kwota 72 859 zł (ABK Nr 3 ul. Tkacka 8, Grunwaldzka 8 i Bracka 14, Rybacka 7 - 8)

4.    Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 Przedszkola w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 7 742 zł (Przedszkole Nr 3).

5.    Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 12 507 zł (ul. Staszica).

6.    Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 600 zł (Gimnazjum Nr 1).

7.    Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 256 508 zł z tego:

§ 4810 rezerwa (celowa 15 478 zł – małe projekty Unii Europejskiej, ogólna 429 zł) o kwotę 15 907 zł

§ 6800 rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 240 601 zł.

8.    Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe o kwotę 45 518 zł z tego:

§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 35 000 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1 518 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 9 000 zł.

9.    Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe o kwotę 45 518 zł z tego:

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 37 384 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 2 800 zł

§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 5 334 zł.

10.    Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 40 000 zł.

11.    Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 40 000 zł z tego:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń o kwotę 6 724 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 421 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 8 504 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 1 000 zł

§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 20 772 zł

§ 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat o kwotę 1 579 zł.

12.    Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna z tego: w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 31 zł, w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 45 971 zł, w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej w § 4260 zakup energii o kwotę 8 166 zł

13.    Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna z tego: w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 160 zł z tego:

§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 31 zł

§ 4480 podatek od nieruchomości o kwotę 129 zł.

w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 54 008 zł z tego:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 17 707 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3 140 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 434 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 520 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 24 376 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 70 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2 028 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 4 785 zł

§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 948 zł.

14.    Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 31 zł.

15.    Zwiększa się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 31 zł.

16.    Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5 200 zł .

17.    Zwiększa się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe o kwotę 1 382 zł z tego:

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 864 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 118 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 218 zł.

18.    Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna z tego: w rozdziale 75022 Rada Miasta w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 400 zł, w rozdziale 75023 Urząd Miasta o kwotę 177 107 zł z tego:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 162 107 zł.

§ 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat o kwotę 15 000 zł

w rozdziale 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona

za granicą w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 788 zł.

19.    Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna z tego: w rozdziale 75022 Rada Miasta z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 200 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 200 zł

w rozdziale 75023 Urząd Miasta o kwotę 178 107 zł z tego:

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 57 233 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 000 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 29 000 zł

§ 4302 zakup usług pozostałych o kwotę 37 874 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 12 000 zł

§ 4420 podróże służbowe zagraniczne o kwotę 8 000 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 18 000 zł

§ 4530 podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 15 000 zł.

w rozdziale 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona

za granicą w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 9 788 zł.

20.    Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500 zł.

21.    Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 500 zł.

22.    Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2 000 zł.

23.    Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 8 700 zł z tego:

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 5 500 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 200 zł.

24.    Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 8 700 zł.

25.    Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi w

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 200 zł.

26.    Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 200 zł.

27.    Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 32 742 zł.

28.    Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 32 742 zł.

29.    Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 8 000 zł.

30.    Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 8 000 zł z tego:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2 004 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 100 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4 800 zł

§ 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat o kwotę 700 zł.

§ 4580 odsetki pozostałe o kwotę 396 zł.

31.    Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 66 000 zł .

32.    Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie z tego: w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 32 100 zł z tego:

Szkoła Podstawowa nr 1 o kwotę 11 700 zł.

Szkoła Podstawowa nr 2 o kwotę 5 500 zł

Szkoła Podstawowa nr 3 o kwotę 5 100 zł.

Szkoła Podstawowa nr 4 o kwotę 9 800 zł.

w rozdziale 80104 Przedszkola w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 8 700 zł z tego:

Przedszkole nr 1 o kwotę 2 600 zł.

Przedszkole nr 3 o kwotę 3 100 zł

Przedszkole nr 5 o kwotę 3 000 zł.

w rozdziale 80110 Gimnazja w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 22 200 zł z tego:

Gimnazjum nr 1 o kwotę 4 200 zł

Gimnazjum nr 2 o kwotę 8 700 zł

Gimnazjum nr 3 o kwotę 9 300 zł

w rozdziale 80195 Pozostała działalność (Stołówki szkolne) w § 2650

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego o kwotę 1 000 zł.

 

§ 3

 

Dochody budżetu Miasta Lubań po zmianach wynoszą 42 091 498 zł

Wydatki budżetu Miasta Lubań po zmianach wynoszą 52 509 401 zł

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

Rejestr zmian dokumentu
20.07.2009    Utworzenie dokumentu. (Artur Nachrebecki)