Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2009 /  Czerwiec (66-86)
Tytuł dokumentu Zarządzenie nr 85/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 czerwca 2009
Data publikacji 23.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia 30.06.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie nr 85/2009

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 30 czerwca 2009 roku

 

w sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na 2009 rok.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 54 ust.2 pkt 2, art. 58 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. nr 142 poz. 1591 późniejszymi zmianami/, art. 165 ust. 1. art. 167 ust.2 pkt 1 i 2, art. 184 ust.1 pkt 1 i 2, pkt 13, pkt 14, art.188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami), § 13 ust.1 uchwały nr XXX/155/2008 Rady Miasta Lubań z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubań na 2008 rok. Burmistrz Miasta Lubań zarządza co następuje:

 

§ 1

 

1.     Zwiększa się dochody w zakresie zadań zleconych w dziale 751 Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 16.740 zł

2.     Zwiększa się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 751 Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego w § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 16.740 zł

3.     Zwiększa się dochody w zakresie zadań własnych w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 30.893 zł

4.     Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów w § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 30.893 zł z tego:

1.     Szkoła Podstawowa nr 1 w kwocie 4.700 zł

2.     Szkoła Podstawowa nr 2 w kwocie 3.290 zł

3.     Szkoła Podstawowa nr 3 w kwocie 3.290 zł

4.     Szkoła Podstawowa nr 4 w kwocie 4.773 zł

5.     Gimnazjum nr 1 w kwocie 2.800 zł

6.     Gimnazjum nr 2 w kwocie 7.840 zł

7.     Gimnazjum nr 3 w kwocie 4.200 zł

5.     Zwiększa się dochody w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 Pozostała działalność w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 13.000 zł

6.     Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 Pozostała działalność w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 13.000 zł

 

§ 2

 

1.     Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 926 Kultura fizyczna i sport w rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (MOSiR) o kwotę 26.000 zł z tego:

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 6.000 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000 zł

 

2.     Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 926 Kultura fizyczna i sport w rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (MOSiR) o kwotę 26.000 zł z tego:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20.000 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 4.000 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 2.000 zł

3.     Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 pozostała działalność w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 6.750 zł

4.     Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 pozostała działalność o kwotę 6.750 z tego:

 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe pracowników o kwotę 750 zł.

 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.000 zł

5.     Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę 17.410 zł z tego:

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 17.360 zł (ABK-4)

§ 4580 odsetki pozostałe o kwotę 50 zł (ABK-3)

6.     Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę 17.410 zł z tego:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 17.000 zł (ABK-4)

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 10 zł (ABK-4)

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 350 zł (ABK-4)

§ 4670 odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości o kwotę 50 zł (ABK-3)

7.     Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 Przedszkola ( PM-5) o kwotę 4.000 zł z tego:

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.500 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.000 zł

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 500 zł

8.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 Przedszkola ( PM-5) w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000 zł

9.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazjum o kwotę 91.803 zł z tego:

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.803 zł ( Gimn. -1)

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 90.000 zł (Gimn.-2)

10.  Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazjum o kwotę 91.803 zł z tego:

§ 3240 stypendia dla uczniów o kwotę 756 zł ( Gimn.-1)

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 10.000 zł ( Gimn.-2)

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 18.000 zł ( Gimn.-2)

§ 4260 zakup energii o kwotę 56.430 zł ( Gimn.-2)

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5.570 zł ( Gimn.-2)

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji o kwotę 1.047 zł ( Gimn.-1)

11.  Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 168.523 zł z tego:

§ 3240 stypendia dla uczniów o kwotę 500 zł ( SP-1)

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.091 zł (SP-1)

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 165.932 zł ( SP-1 o kwotę 122.800 zł,SP-3 o kwotę 43.132 zł )

12.  Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 168.523 zł z tego:

 § 4260 zakup energii o kwotę 60.000 zł (SP-1 o kwotę 50.000 zł , SP-3 o kwotę 10.000 zł)

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 103.132 zł (SP-1 o kwotę 70.000 zł , SP-3 o kwotę 33.132 zł)

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5.291 zł ( SP-1)

§ 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat o kwotę 100 zł (SP-1)

13.  Zwiększa się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 751 Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego o kwotę 2.279 zł z tego:

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 734 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 118 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 131 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1.244 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 52 zł

14.  Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 751 Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.279 zł

15.  Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 120.000 zł

16.  Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne w § 4270 zakup usług Remontowych o kwotę 120.000 zł

17.  Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75022 Rada Miasta w § 4420 podróże służbowe zagraniczne o kwotę 6.000 zł

18.  Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75022 Rada Miasta o kwotę 6.000 zł z tego:

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5.900 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 100 zł

19.  Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 208.000 zł

20.  Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta o kwotę 208.000 zł z tego:

 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 48.000 zł

 § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 160.000 zł

21.  Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75095 Pozostała działalność w § 2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 9.900 zł

22.  Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75095 Pozostała działalność w § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 9.900 zł.

23.  Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 1.100 zł

24.  Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.100 zł

25.  Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 10.000 zł

26.  Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000 zł

27.  Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 zł

28.  Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł.

 

§ 3

 

Dochody budżetu Miasta Lubań po zmianach wynoszą 52.537.927,62 zł

Wydatki budżetu Miasta Lubań po zmianach wynoszą 61.137.026,62 zł

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta Lubań

Konrad Rowiński

 

 

 

 

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Magdalena Markuszewska
Osoba wprowadzająca dokument Magdalena Markuszewska

Rejestr zmian dokumentu
22.03.2010    Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
23.07.2009    Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
23.07.2009    Utworzenie dokumentu. (Magdalena Markuszewska)