Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2009 /  Sierpień (102-108)
Tytuł dokumentu Zarzadzenie Nr 104/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 05 sierpnia 2009 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego
Data publikacji 05.08.2009
Data na dokumencie/utworzenia 05.08.2009
Symbol dokumentu GGNiR 0151-41/09
Typ dokumentu Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

GGNiR 0151- 41/ 09

ZARZĄDZENIE NR 104/2009

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

 dnia 05 sierpnia 2009 roku

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142, po.1591 z 2001 roku z późn. zm.), art. 35, art. 37 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

( tekst jednolity Dz. U. Nr 261 z 2004 roku, poz.2603 z późn. zm.) ,Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań  (Dziennik Urzędowy Woj. Dolnośląskiego Nr 34 poz.884 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje :

  

§ 1

 

Przeznacza się do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego  nieruchomość gruntową, będącą własnością Gminy Miejskiej Lubań, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, położoną w Lubaniu przy ulicy Przemysłowej :

 - działka nr 12/11, Obręb III, AM 10, o  powierzchni 806 m2, KW JGIL/OO/18709/9.

Nieruchomość gruntowa znajduje się na terenie, na którym nie ma obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwalonym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przewiduje się funkcję usług publicznych  i komercyjnych.

W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem B – tereny mieszkaniowe.

  

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami  i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań.

  

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 05 sierpnia 2009 roku.

 

Z upowaznienia Burmistrza

Henryk Rogacki

Zastepca Burmistrza Miasta Lubań

 

 

                                                                              

 

 Załączniki
Załącznik Nr 1 do Zarzadzenie Nr 104/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 05 sierpnia 2009 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będacych własnością Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do zbycia w formie przetarg   wytypowanie do zbycia Przemysłowa.doc (33 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Agnieszka Granisz
Osoba wprowadzająca dokument Agnieszka Granisz

Rejestr zmian dokumentu
24.03.2010    Edycja dokumentu (Joanna Temborowska)
06.08.2009    Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
05.08.2009    Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Granisz)