Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2009 /  Sierpień (102-108)
Tytuł dokumentu Zarządzenie nr 108 A /2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na 2009 rok
Data publikacji 25.09.2009
Data na dokumencie/utworzenia
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

 

Zarządzenie nr  108 A /2009

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 31 sierpnia 2009 roku

w sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 54 ust.2 pkt 2, art. 58 ust 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. nr 142  poz. 1591 późniejszymi zmianami/, art. 165 ust. 1. art. 167 ust.2 pkt 1 i 2,art.173, art. 184 ust.1  pkt 1 i 2, pkt 13, pkt 14, art.188 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami), § 13 ust.1 uchwały nr XXX/155/2008 Rady Miasta Lubań z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubań na 2008 rok. Burmistrz Miasta Lubań zarządza co następuje:

§ 1

1.       Zwiększa się dochody w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 22.200 zł

2.       Zmniejsza się dochody w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w § 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami o kwotę 859.000 zł

3.       Zwiększa się dochody w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 Pozostała działalność w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 20.000 zł

4.       Zmniejsza się dochody w  zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w § 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami o kwotę 16.315 zł

5.       Zmniejsza się dochody w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w § 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami o kwotę 179.870 zł

6.       Zwiększa się dochody w  zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 15.000 zł

7.       Zwiększa się dochody w zakresie zadań własnych  w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 170.000 zł

§ 2

1.       Zwiększa się wydatki w  zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 22.200 zł

2.       Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę  859.000 zł z tego:

§ 3110 świadczenia społeczne o kwotę 833.231 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.600 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.160 zł

§ 4120 składki na Fundusz pracy o kwotę 300 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.060 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 90 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 8.445 zł

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 764 zł

§ 4370  opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 800 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 550 zł

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 2.500 zł

§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 1.500 zł

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji o kwotę 1.000 zł

3.       Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 210 zł z tego:

§ 4308 zakup usług pozostałych o kwotę 199,44 zł

§ 4309 zakup usług pozostałych o kwotę 10,56 zł

4.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 210 zł z tego:

§ 4288 zakup usług zdrowotnych o kwotę 199,44 zł

§ 4289 zakup usług zdrowotnych o kwotę 10,56 zł

5.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 pomoc społeczna w rozdziale 85295 Pozostała działalność w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 20.000 zł

6.       Zmniejsza się wydatki w  zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w § 4130  składki na ubezpieczenia zdrowotne 16.315 zł

7.       Zwiększa się wydatki w  zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w § 4130  składki na ubezpieczenia zdrowotne 15.000 zł

8.       Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 852 pomoc społeczna w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w § 3110 świadczenia społeczne  o kwotę 179.870 zł

9.       Zwiększa się wydatki  w zakresie zadań własnych  w dziale 852 pomoc społeczna w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 170.000 zł

10.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w § 4810 rezerwa ( rezerwa celowa ) o kwotę  15.000 zł ( zadania z zakresu zarządzania kryzysowego)

11.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ( wycinka drzew) w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł ( zadania z zakresu zarządzania kryzysowego)

12.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 Przedszkola ( Przedszkole nr 5 -  naprawa dachu) w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 10.000 zł ( zadania z zakresu zarządzania kryzysowego)

13.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w § 4810 rezerwa ( ogólna) o kwotę 20.000 zł

14.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 600 transport i łączność w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 20.000 zł ( ulica Biwakowa).

15.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75416 Straż Miejska o kwotę 5.400 zł z tego:

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.200 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 600 zł

§ 4350 zakup dostępu do sieci Internet o kwotę 600 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 2.000 zł

16.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75416 Straż Miejska o kwotę 5.400 zł z tego:

§ 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.000 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 1.400 zł

17.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja ( Gimnazjum nr 1)  o kwotę  8.335 zł z tego:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę  4.835 zł

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej o kwotę 1.000 zł

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji

                    o kwotę 500 zł

18.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja ( Gimnazjum nr 1)   w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę  8.335 zł

19.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego ( ŁCR) o kwotę 11.000 zł z tego:

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4.350 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 5.000 zł

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji
o kwotę 1.650 zł

20.   Zwiększa  się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego ( ŁCR) w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 11.000 zł

21.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85495 Pozostała działalność w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę  311 zł

22.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85495 Pozostała działalność w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 311zł

23.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75022 Rada Miasta w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę  5.000 zł

24.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75022 Rada Miasta w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę  5.000 zł

25.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta o kwotę  63.700 zł  z tego:

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 36.700 zł

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 20.000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 7.000 zł

26.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta o kwotę  63.700 zł  z tego:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 5.000 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 31.700 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę 7.000 zł

27.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata  i wychowanie w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 16.600 zł.

28.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata  i wychowanie w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę  6.000 zł

29.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata  i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 10.600 zł z tego:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 600 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000 zł

30.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej w § 4300 zakup usług pozostałych  o kwotę 1.000 zł

31.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000 zł

32.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciw działanie alkoholizmowi o kwotę 27.550 zł z tego:

§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 26.550zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000 zł

33.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciw działanie alkoholizmowi o kwotę 27.550 zł z tego:

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 26.550 zł

§ 3030 różne  wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.000 zł

34.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 10.000 zł

35.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000 zł

§ 3

Dochody budżetu Miasta Lubań wynoszą 52.666.098,26 zł

Wydatki budżetu Miasta Lubań wynoszą  61.265.197,26 zł

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

                                                                                                Burmistrz Miasta Lubań

                                                                                                Konrad RowińskiZałączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Magdalena Markuszewska
Osoba wprowadzająca dokument Magdalena Markuszewska

Rejestr zmian dokumentu
24.03.2010    Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
28.09.2009    Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
25.09.2009    Utworzenie dokumentu. (Magdalena Markuszewska)