Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2008 /  Styczeń (1-11)
Tytuł dokumentu Zarządzenie Nr 8/2008 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 14 stycznia 2008 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonej do zbycia w formie bezprzetargowej
Data publikacji 25.03.2010
Data na dokumencie/utworzenia 14.01.2008
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 8/2008

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

z dnia 14 stycznia 2008 roku

 

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonej do zbycia w formie bezprzetargowej

 

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142, po.1591 z 2001 roku z póżń. zm.), art.35, art.37 ust.2 pkt.6. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. Nr 261 z 2004 roku, poz.2603 z póżń. zm.), Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań ( Dziennik Urzędowy Woj. Dolnośląskiego Nr 34 poz.884 z póżń. zm.), Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje :

 

 

§ 1

 

Przeznacza się do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomość niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczoną na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, wymienioną w wykazie, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia :

- ul.. Pastelowa, Obręb I, AM 3, działka Nr 11/8 o powierzchni 1.074 m2.

 

§ 2

 

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lubań.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań.

 

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 stycznia 2008 roku.

 

 

Z upoważnienia Burmistrza Miasta

                Henryk Rogacki

 Zastępca Burmistrza Miasta Lubań

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aniela Prorok
Osoba wprowadzająca dokument Joanna Temborowska

Rejestr zmian dokumentu
29.03.2010    Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
25.03.2010    Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
25.03.2010    Utworzenie dokumentu. (Joanna Temborowska)