Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2008 /  Luty (12-22)
Tytuł dokumentu ZARZĄDZENIE NR 19/2008 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 19 lutego 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność Gminy Miejskiej Lubań nieruchomości, stanowiącej własność osoby prawnej.
Data publikacji 25.03.2010
Data na dokumencie/utworzenia 19.02.2008
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

ZARZĄDZENIE NR 19/2008

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

z dnia 19 lutego 2008 roku

 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność Gminy Miejskiej   Lubań nieruchomości, stanowiącej własność osoby prawnej.

 

 

 

            Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity - Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm./, art. 25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.); Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 34, poz.884 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie za cenę 27.000,-zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych) nieruchomości nie zabudowanej, położonej w Lubaniu przy ul. Klasztornej, stanowiącej własność osoby prawnej:

      -      działka Nr 2/7,             Obręb II, AM 16, o powierzchni ogólnej 1.164 m2

przeznaczonej na cele publiczne tj. poszerzenie pasa drogowego.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 lutego 2008 roku.

 

 

 

        Z up. Burmistrza Miasta

              Henryk Rogacki

Zastępca Burmistrza Miasta LubańZałączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Anna Siwarska
Osoba wprowadzająca dokument Joanna Temborowska

Rejestr zmian dokumentu
29.03.2010    Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
25.03.2010    Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
25.03.2010    Utworzenie dokumentu. (Joanna Temborowska)