Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Rada Miasta Lubań / Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań / V kadencja (2006-2010) /  Rok 2010
Tytuł dokumentu Protokół nr LII / 52/ 2010/6 sesji Rady Miasta Lubań z dnia 29 czerwca 2010 roku
Data publikacji 14.09.2010
Data na dokumencie/utworzenia 29.06.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Protokół Rady Miasta Lubań

 

Protokół nr LII / 52/ 2010/6

sesji Rady Miasta Lubań

z dnia 29 czerwca 2010 roku

 

godz. rozpoczęcia: 9.30 godz. zakończenia: 12.15

Otwarcia sesji dokonała pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady Miasta.

Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady stwierdziła quorum radnych, przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta.

 

W LII sesji uczestniczyło 19 radnych w/g załączonej listy obecności( usprawiedliwiona nieobecność pana Witolda Chojnackiego oraz nieusprawiedliwiona pana Jerzego Wawrzyniaka) oraz:

-      pan Henryk Rogacki - Zastępca Burmistrza,

-      pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza,

-      pan Marian Zwierzański - Skarbnik Miasta,

-      pan Czesław Rutana – były kierownik zlikwidowanego Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu

      Miasta „Hotel Pokoje Gościnne”

-      lokalne media,

-      mieszkańcy miasta.

 

Sekretarzem obrad został pan Arkadiusz Słowiński.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – wniosła o zmianę zaproponowanego wcześniej porządku obrad z uwagi na fakt, iż o godz. 12.00 wraz z panem Henrykiem Rogackim – Zastępcą Burmistrza, paniami Haliną Bargiel i Barbarą Jaworowską oraz panem Andrzejem Gałęskim udadzą się na obchody 10 lecia Powiatowego Centrum Edukacji. Dalszą część obrad poprowadzi pan Marian Kwolik – Zastępca Przewodniczącej.

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie przyjęto następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu LI sesji RM.
 3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym wraz z informacją dotyczącą przygotowań do wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym przez stowarzyszenia, placówki oświatowe, kulturalne i sportowe.
 4. Podjęcie uchwał.
 5. Przedstawienie wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Gospodarstwie Pomocniczym Urzędu Miasta „Hotel Pokoje Gościnne” po likwidacji.
 6. Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań oraz udzielenie na nie odpowiedzi.
 7. Komunikaty.

 

W związku z tragiczną śmiercią pana Andrzeja Hermana – byłego radnego – radni minutą ciszy uczcili Jego pamięć.

 

W związku z pismem mieszkańców Rada Miasta udzieliła głosu przedstawicielce nieformalnego komitetu mieszkańców, która odczytała pytania pod adresem Burmistrza Miasta dotyczące rozwiązania problemu mieszkaniowego.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – z uwagi na nieobecność na dzisiejszej sesji Burmistrza Miasta, pod adresem którego zgłoszone zostały zapytania, przekazane zostaną w formie pisemnej i udzielona zostanie na nie odpowiedź również pisemnie.

 

Ad. 2

Przyjęcie protokołu LI sesji RM.

Protokół LI sesji RM został przyjęty jednogłośnie bez uwag.

 

Ad. 3

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym wraz z informacją dotyczącą przygotowań do wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym przez stowarzyszenia, placówki oświatowe, kulturalne i sportowe.

 

Sprawozdanie z pracy Burmistrza obejmujące miesiąca czerwca 2010 r. odczytał pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza. W sprawozdaniu omówione zostały działania wykonane m.in. w zakresie spraw: organizacyjno – prawnych, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, gospodarki gruntami, inwestycyjnych, oświatowych, ochrony środowiska, promocji miasta. Przedstawione zostały również informacje dotyczące wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym oraz wyniki testów klas szóstych i szkół gimnazjalnych.

Pisemne sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza – udzielił również odpowiedzi na zapytanie zgłoszone na posiedzeniu Komisji Infrastruktury Społecznej dotyczące przedstawienia informacji na temat ilości osób i przyczyn, z powodu których nie zostały one ujęte na listach do głosowania w swoich okręgach wyborczych.

Wygenerowane spisy wyborców odbiegały od spisów aktualnych. Stało to się z powodu przeniesienia – przez firmę „Technika” -danych ze starego serwera. W chwili, gdy okazało się, że nie są to spisy aktualne podjęto natychmiastowe działania mające na celu dopisanie około 300 osób, których to dotyczyło, do list wyborczych.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – poprosiła, aby wyjaśnienie to zamieszczone zostało w „Ziemi Lubańskiej”. Stwierdziła również, że nie wszyscy członkowie komisji wyborczych byli przygotowani do swojej roli, nie umieli zastosować praktycznej procedury rozwiązania zaistniałego problemu.

 

Pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza – do komisji wyborczych trafiają różne osoby. Przewodniczący komisji byli informowani o możliwościach zaistnienia sytuacji problemowych i sposobach ich rozwiązania.

 

Pan Arkadiusz Słowiński zgłosił wniosek by „Ziemia Lubańska” zamieściła na swoich łamach wizualizację planów zagospodarowania zaplecza ul. Tkackiej – Wąskiej – Brackiej.

 

Za zgodą Przewodniczącej Rady obrady opuścił pan Marak Kardela.

 

Ad. 4

Podjęcie uchwał.

Rozpatrzone zostały projekty uchwał w sprawach:

 1. Zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Lubań na II półrocze 2010 r.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

 1. Zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Lubań na II półrocze 2010 r.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

 1. wyrażenia opinii na temat uchwały nr XLVI/1221/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy

 

Opinie wszystkich komisji jednogłośnie pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

 1. Zaliczenia drogi na terenie miasta Lubań do kategorii dróg gminnych

 

Opinie wszystkich komisji jednogłośnie pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

 1. Zmiany uchwały Nr XLVIII/367/2006 Rady Miasta Lubań z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Lubań

 

Opinie wszystkich komisji jednogłośnie pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

 1. Określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Gminy Miejskiej Lubań oraz jej jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania przedmiotowych ulg.

 

Pan Marian Zwierzański – Skarbnik Miasta- zgłosił autopoprawkę dotyczącą wykreślenia z § 4 pkt 2.

 

 

Opinie wszystkich komisji jednogłośnie pozytywne.

Uchwałę wraz z poprawką podjęto jednogłośnie.

 

 1. Określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Lubań i będących własnością podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

 

Opinie wszystkich komisji jednogłośnie pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

 1. Zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze

 

Opinie wszystkich komisji jednogłośnie pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

 1. Zmian w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Lubaniu na 2010 rok

 

Opinie wszystkich komisji jednogłośnie pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

 1. Zmian w statucie Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu

 

Opinie wszystkich komisji jednogłośnie pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

 1. Zmian w statucie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Lubaniu

 

Opinie wszystkich komisji jednogłośnie pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

 1. Zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu

 

Opinie wszystkich komisji jednogłośnie pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

 1. Nadania statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Lubaniu

 

Opinie wszystkich komisji jednogłośnie pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

 1. Nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubaniu

 

Opinie wszystkich komisji jednogłośnie pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

 1. Zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

 

Opinie wszystkich komisji jednogłośnie pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

Ad.5

Przedstawienie wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Gospodarstwie Pomocniczym Urzędu Miasta „Hotel Pokoje Gościnne” po likwidacji.

Protokół z kontroli- o następującej treści - odczytał pan Mieczysław Iwanow – Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej RM.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubań z kontroli Gospodarstwa Pomocniczego UM „ Hotel Pokoje Gościnne” – po likwidacji.

Na podstawie § 9 Statutu Miasta Lubań zespół kontrolujący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubań - w składzie pan Mieczysław Iwanow, pan Jan Baniak, pan Paweł Płuciennik przeprowadził w miesiącu kwietniu 2010 roku kontrolę Gospodarstwa Pomocniczego UM „ Hotel Pokoje Gościnne” – po likwidacji.

 

Czynności kontrolne realizowane były w wyżej wymienionej jednostce i w Urzędzie Miasta Lubań na podstawie dokumentacji i rejestrów księgowych.

 

Zakres kontroli dotyczył następujących zagadnień:

1)                   bilansu otwarcia i zamknięcia GP,

2)                   losu majątku trwałego i ruchomego GP po likwidacji,

3)                   rozliczenia zużycia mediów,

4)                   księgi wpisów gości,

5)                   sytuacji kadrowo – płacowej,

6)                   działalności gastronomicznej prowadzonej w GP,

7)                   ilości osobo - nocy,

8)                   dokonanych zakupów,

9)                   przyszłości mieszkania służbowego i użytkowania garażu.

10)                

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono:

 

Ad. 1

Analiza bilansów za lata 2008 i 2009, rachunków zysków i strat, zestawień zmian w funduszu jednostki oraz kartotek analitycznych dot. roku 2008 i 2009 prowadzi do wniosku, iż dokumenty te tworzone były zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości określonymi w Ustawie o Rachunkowości.

Ad. 2

Los majątku trwałego i ruchomego G.P po likwidacji.  

Na podstawie analizy dokumentacji sprawdzono i ustalono, że los majątku ruchomego jest przeliczony i odnotowany w dokumentacji zdawczo-odbiorczej z dnia 05.01.2010r, zarządzenie nr 118/2009 i znajduje się na terenie stołówki Pokoi Gościnnych. Komisja przeliczyła ważniejsze przedmioty takie jak telewizory, pralki, lodówki i wersalki. Komisja ustaliła,  że 2 szt. telewizorów przekazano dla PKPS, 1 telewizor dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, 2 telewizory dla Przedszkola Miejskiego nr 3, 1 telewizor dla Przedszkola Miejskiego nr. 1, zaś 2 telewizory pozostały na terenie PG. Z 5 sztuk lodówek jedną przekazano do Domu Kultury. Ponadto Komisja doliczyła się 20 sztuk tapczanów, jeden narożnik,  jeden potrójny fotel,  dwa łóżka. Z tej ilości 10 tapczanów przekazano do Brata Alberta, dwa do Ośr. Pomocy Społecznej, trzy tapczany przekazano dla MOPS, jedną kanapę przekazano dla Łużyckiego Centrum Medycznego. Na wszystkie przekazane przedmioty jest pokwitowanie odbioru.

 

Ad. 3

Rozliczenie zużycia mediów wyniosło w roku 2007 – 12.185.99 zł., w roku 2008 – 13.326.64 zł i w roku 2009 – 14.618.68 zł. Szczegółowe zestawienie opłat za media przedstawiają załączniki nr 1, 2,  3.

 

Ad. 4

Księgi wpisów gości nie udostępniono, gdyż według pana Czesława Rutany stanowiłoby to naruszenie ochrony danych osobowych.

 

Ad. 5

Sytuacja kadrowo-płacowa.

W Gospodarstwie Pomocniczym zatrudnione były trzy osoby na pełnym etacie ( recepcjonistka, pokojowa i szef kuchni),  dwie osoby na ½ etatu ( główna księgowa i kierownik) oraz jedna osoba na umowę zlecenie. Nie wypłacone w roku 2009 zobowiązania wobec pracowników wyniosły: 7.588,94 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 11.502.00 zł z tytułu odprawy emerytalnej oraz 3.864.78 zł z tytułu ekwiwalentu za urlop. Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 4

 

Ad. 6

Działalność gastronomiczna była prowadzona wspólnie ze stołówką, nie była wyodrębniona. Księgowości usług gastronomicznych nie prowadzono - wyjaśnienie stanowi załącznik nr 5.

 

Ad. 7

Ilość osobo-nocy:

w 2007r - 2411,  w 2008r - 2005,  w 2009 r. - 2617

 

Ad. 8

W ramach prowadzonych czynności dokonano analizy zbiorów dokumentacji księ­gowej Gospodarstwa Pomocniczego UM „Hotel – Pokoje Gościnne” za lata 2008 – 2009. Na podstawie udostępnionej dokumentacji ustalono co następuje:

Zakupy towarów i usług na potrzeby funkcjonowania „Pokoi gościnnych” dokonywa­ne były na podstawie faktur. Każda operacja gospodarcza występująca w kontrolowanym podmiocie podlegała zapisowi na podstawie odpowiednio sporządzonego dowodu. Wszystkie zakupy ewidencjonowane były na zasadach określonych i obowiązujących w księgowości. Odzwierciedlające daną operację dowody księgowe były sporządzone na piśmie w ściśle określonej formie.

Wszystkie wpływy oraz rozchody ewidencjonowane były na bieżąco w ewidencji księgowej. Każdy dowód księgowy opisywany był i sprawdzany pod względem merytorycznym polegającym na ustaleniu rzetelności danych, celowości, gospodarności i legalności

 

Ad. 9

Kierownik zlikwidowanych Pokoi Gościnnych pan Czesław Rutana, n a podstawie umowy najmu użytkuje mieszkanie i garaż przy ul. Mickiewicza 6 nie pozostające w zasobach komunalnych, a w bezpośredniej i wyłącznej dyspozycji Burmistrza Miasta.

 

Wniosek:

Komisja Rewizyjna sugeruje, że mieszkanie i garaż w budynku przy ul. Mickiewicza 6 powinny być zwolnione przez najemcę w sytuacji, kiedy wystąpią okoliczności prawne dające podstawę do rozwiązania umowy najmu.

 

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po podpisaniu i wniesieniu ewentualnych uwag przekazano byłemu kierownikowi Gospodarstwa Pomocniczego Hotel Pokoje Gościnne oraz Burmistrzowi Miasta Lubań. po podpisaniu.

 

Lubań, dnia 24 czerwca 2010 r.

 

Protokół wraz z załącznikami stanowi załącznik do protokołu.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady- udzieliła głosu panu Czesławowi Rutanie, który ustosunkował się do przedstawionego protokołu. W swojej wypowiedzi stwierdził, że Komisja Rewizyjna protokół sporządziła w dwóch wersjach różniących się od siebie. Do pierwszej wersji protokołu wniósł uwagi dotyczące punktów 4, 6 i 9.W punkcie 4 protokołu Komisja napisała, że księgi gości nie udostępniono, gdyż według Jego słów stanowiłoby to naruszenie ochrony danych osobowych. Odnosząc się do punktu 6 – pierwotnie - Komisja po analizie dokumentów i wyjaśnieniach ustnych stwierdziła, że księgowości usług gastronomicznych nie prowadzono, natomiast ze złożonego pisemnie wyjaśnienia wynika, że Gospodarstwo Pomocnicze swoją działalność prowadziło wspólnie wraz ze stołówką i nie było potrzeby wyodrębniania księgowości usług gastronomicznych.

Dopiero po zapoznaniu się z tymi wyjaśnieniami Komisja wycofała się ze świństwa, które zrobiła, a które związane było z wystosowaniem pisma do Starostwa Powiatowego w sprawie podania informacji dotyczących budynków położonych przy ul. Łużyckiej. Komisja dopiero po fakcie, tj. po sporządzeniu pierwotnej wersji protokołu, zwróciła się do radcy prawnego o wydanie opinii dotyczącej udostępnienia księgi gości. Komisja nie zbadała również żadnych dokumentów dotyczących mieszkania przy ul. Mickiewicza 6 i określiła je jako mieszkanie służbowe. Również w tym przypadku dopiero po fakcie wystąpiła do Burmistrza z zapytaniem o status prawny tego lokalu. Stwierdził, że punkt kontroli dotyczący mieszkania przy ul. Mickiewicza nie powinien być przedmiotem kontroli. W pierwotnej wersji protokołu był zapis, by mieszkanie służbowe i garaż powinno być zwolnione i przeznaczone na inne cele, bo po likwidacji pokoi gościnnych zajmowanie tych obiektów mija się ze społeczno – gospodarczym celem przeznaczenia obiektów miejskich.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – poprosiła, by pan Rutana odniósł się do ostatecznej wersji protokołu przedstawionej przez Komisję a nie do wersji pierwotnej, której radni nie znają.

 

Pan Czesław Rutana stwierdził, że pan Mieczysław Iwanow inwigiluje Jego osobę w Starostwie, chcąc się dowiedzieć czegoś o budynkach przy ul. Łużyckiej. Zwrócił się do pana Jana Baniaka z zapytaniem, dlaczego skłamał w sowim oświadczeniu majątkowym i nie napisał w nim, że buduje też dwa domy?

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – ponownie poprosiła o ustosunkowanie się do przedstawionego protokołu i wyrażeniu opinii, czy się z nim zgadza?

 

Pan Czesław Rutana – stwierdził, że cała sprawa kontroli zaczęła się od pana Jerzego Wawrzyniaka, który posądził Go o kradzież tapczanów ze zlikwidowanych Pokoi Gościnnych. O kradzież dawniej posądził go również pan Mieczysław Iwanow, co miało miejsce przy remoncie budynku przy Pl. Lompy. Wówczas Komisja Rewizyjna korzystała z pomocy rzeczoznawcy, któremu wypłacone zostało wynagrodzenie, a kontrola niczego nie wykazała. Stwierdził, że On jak i Jego rodzina od 20 lat są inwigilowani i sprawdzani. Stwierdził również, że dziwnym trafem pani z RIO, która prowadzi w Urzędzie kontrolę zajmuje się Jego mieszkaniem przy ul. Mickiewicza 6.Na koniec swojej wypowiedzi powiedział, że może wyciągnąć różne „brudy”, które wyjdą na światło dzienne. Stwierdził, że zgadza się z przedstawioną wersją protokołu Komisji Rewizyjnej.

 

Pan Mieczysław Iwanow – ustosunkowując się do wypowiedzi pana Rutany stwierdził, że Jego zachowanie jest gorsze niż gimnazjalisty, nie ma w nim żadnych merytorycznych odpowiedzi, tylko same pomówienia i obelgi. Zakres kontroli ustaliła Komisja Prezydialna, a nie Komisja Rewizyjna, która zgodnie z nim przeprowadziła kontrolę. Odnośnie inwigilowania w Starostwie – pismo jednogłośnie wystosowała Komisja, by dowiedzieć się czy obiekty przy ul. Łużyckiej są odebrane. Jeśli odpowiedź byłaby twierdząca, to zajmowanie lokalu przy ul. Mickiewicza 6 byłoby niezasadne ponieważ osoba posiadająca własny dom nie powinna zajmować mieszkania komunalnego. Jeśli odpowiedź byłaby negatywna Komisja sprawą dalej by się nie zajmowała. Pan Rutana powiedział, że jeśli Komisja nie wycofa pisma ze Starostwa to zrobi awanturę. Protokół przedstawiony radnym został przez pana Rutanę podpisany bez uwag – nie było więc powodu, dla którego ustosunkowywał się do wersji wstępnej w taki sposób.

 

Pan Zbigniew Paluch – stwierdził, że z niesmakiem wysłuchał pyskówki pana Rutany a stwierdzenia przez Niego użyte były niestosowne i by nie zapominał, że w sposób negatywny ocenił wszystkich radnych.

 

Pan Czesław Rutana –stwierdził, że w swojej wypowiedzi odniósł się tylko pana Baniaka, Iwanowa i Wawrzyniaka a nie wszystkich radnych. Jeśli kogoś uraził, to przeprasza. Stwierdził, że Komisja powinna opierać się na prawie, a nie przypuszczeniach.

 

Prowadzenie obrad przejął pan Marian Kwolik – Zastępca Przewodniczącej Rady.

 

Ad. 10

Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań oraz udzielenie na nie odpowiedzi.

 

Pan Tadeusz Sztaba zgłosił wnioski w sprawach:

- zawarcia porozumienia między Gminą Wiejską i Miejską Lubań o sprzedaży wody dla tej części mieszkańców miasta, którzy zamieszkują wokół Harcerskiej Góry w części nowobudowanych budynków,

- ustanowienia Św. Jakuba patronem miasta Lubań.

 

Pan Mieczysław Iwanow zgłosił wniosek w sprawie rozważenia możliwości stworzenia lepszych warunków pracy dla pracowników Muzeum na czas remontu Ratusza.

 

Pan Jan Baniak zgłosił wniosek w sprawie naprawy dwóch nie święcących lamp na skrzyżowaniu ul. Zawidowskiej i Łużyckiej.

 

Pan Ryszard Piekarski –zgłosił wniosek w sprawie możliwości przedłużenia dzierżawy terenu położonego w miejscowości Mrzeżyno przez lubański ZHP. Zgłosił również zapytanie dlaczego zarządca boiska „Orlik” nie ma żadnych dokumentów tego obiektu”

 

Pan Franciszek Bogdanowicz wypowiedział się na temat niskiej jakości materiałów i urządzeń sportowych zainstalowanych na boisku „Orlik”.

 

Pan Stanisław Kosakowski zgłosił wniosek w sprawie zamontowania umywalki przy toaletach na cmentarzu komunalnym.

 

Pan Arkadiusz Słowiński zgłosił wnioski i zapytania w sprawach:

- rozważenia możliwości wycięcia topoli rosnącej w centrum Placu Śląskiego,

- jakie są możliwości budowy lodowiska przy Gimnazjum nr 2?,

- czy w dalszym ciągu na terenie miasta pracowały będą grupy interwencyjne?

 

Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i zapytania udzielili:

Pan Marian Zwierzański – Skarbnik miasta – miasto nie skorzysta z możliwości budowy lodowiska z uwagi na zbyt krótki okres czasu na podjęcie tej decyzji, brak dokumentacji oraz środków finansowych w budżecie miasta. Planowany koszt budowy lodowiska to około 600 tyś. zł. Porozumienie na sprzedaż wody może podpisać prezes LPWiK. W budżecie nie ma na to środków finansowych.

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza:

- nie ma możliwości polepszenia warunków pracy pracownikom Muzeum. Remont wewnątrz Ratusza winien zakończyć się we wrześniu br.,

- sprawdzona zostanie przyczyna nie świecących lamp na skrzyżowaniu ul. Zawidowskiej i Łużyckiej,

- zarządca boiska „Orlik” nie ma dokumentacji obiektu, ponieważ nie jest ona inwestorem a boisko ma tylko w użytkowaniu. Cała dokumentacja znajduje się w UM. Odnosząc się do wyposażenia boiska, to za dwa lata trzeba będzie dokonać wymiany bramek,

- grupy interwencyjne – są to zbyt duże koszty dla miasta.

 

Na pozostałe zapytania i wnioski odpowiedzi udzielone zostaną na piśmie.

 

Ad.11

Komunikaty

Pan Marian Kwolik– Zastępca Przewodniczącej Rady – poinformował o możliwości zwołania sesji w miesiącu lipcu.

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku dziennego pan Marian Kwolik ogłosił zakończenie obrad LII sesji RM.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Joanna Temborowska
Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

Rejestr zmian dokumentu
14.09.2010    Utworzenie dokumentu. (Urszula Marzec)