Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Uchwały Rady Miasta Lubań / VI kadencja (lata 2010-2014) / 2011 rok /  Sesja nr IV z dnia 25 stycznia 2011 r. ( nr 13 - 25 )
Tytuł dokumentu Uchwała Nr IV/20/2011 Rady Miasta Lubań dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie: przyjęcia statutu Związku Gmin „Kwisa”
Data publikacji 02.02.2011
Data na dokumencie/utworzenia 25.01.2011
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Uchwała Rady Miasta Lubań

 

Uchwała Nr IV/20/2011

Rady Miasta Lubań

dnia 25 stycznia 2011 roku

 

            w sprawie: przyjęcia statutu Związku Gmin „Kwisa”

Na podstawie art. 67 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 41 Statutu Związku Gmin „Kwisa” ogłoszonego Zarządzeniem nr 10/92 Wojewody Jeleniogórskiego z dnia 29 stycznia 1992r. (Dziennik Urzędowy Województwa Jeleniogórskiego nr 3 z 7 lutego 1992r.) oraz obwieszczeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 stycznia 2003r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 lutego 2003r. Nr 11, poz. 298), Rada Miasta Lubań uchwala co następuje:

 

§ 1

Przyjmuje się Statut Związku Gmin „Kwisa”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań.

 

§3

Traci moc Uchwała Nr XXXVIII / 325/ 2001 Rady Miasta Lubania z dnia 30.10.2001r. w sprawie przyjęcia nowego statutu Związku Gmin „Kwisa”

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta

Małgorzata GrzesiakZałączniki
Załącznik do Statutu Związku Gmin „Kwisa” z dnia 25 stycznia 2011 roku   załacznik do uchwały IV 20 2011.doc (31 KB)
Załącznik do Uchwały Nr IV/20/2011   załącznik do uchwały IV-20-2011.doc (85.5 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

Rejestr zmian dokumentu
02.02.2011    Utworzenie dokumentu. (Urszula Marzec)