Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / VI kadencja ( 2010 - 2014 ) / 2011 rok /  Luty ( 21-38 )
Tytuł dokumentu Zarządzenie Nr 38 /2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 28 lutego 2011r.
Data publikacji 03.03.2011
Data na dokumencie/utworzenia 28.02.2011
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 38 /2011

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 28 lutego 2011r.

 

w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaniu

 

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tekst jednolity z 2007r. Dz.U. Nr 70, poz. 473 z późn. zm./ Burmistrz Miasta Lubań zarządza co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaniu w składzie:

 

1.      Danuta Suchodolska        - Przewodnicząca Komisji

2.      Mariola Krystkiewicz       - Zastępca Przewodniczącej Komisji

3.      Maria Zembrzuska           - Sekretarz

4.      Wiesława Jaroszonek       - Członek

5.      Małgorzata Grzesiak        - Członek

6.      Lucyna Węgrzyn              - Członek

7.      Andrzej Mazurek             - Członek

8.      Zbigniew Paluch              - Członek

9.      Sylwester Wojtas             - Członek

10.  Teresa Kraska                   - Członek

11.  Ryszard Podbucki            - Członek

 

§ 2

Do zadań Komisji należy w szczególności:

 

1)      Inicjowanie działań w zakresie określonym w art. 41 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości I przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr.70, poz. 473 z późn. zm.),

 

2)      podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,

 

3)      dokonywanie kontroli przestrzegania zasad korzystania z zezwolenia na podstawie upoważnienia wydanego przez organ zezwalający,

 

4)      opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miasta Lubań,

 

5)      współdziałanie z innymi instytucjami I organizacjami zajmującymi się problemami alkoholowymi.

 

§ 3

Komisja działa zgodnie z regulaminem pracy stanowiącym załącznik do zrządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Miasta.

 

§ 5

Traci moc zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań Nr 91/2010 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaniu.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Burmistrz Miasta

Arkadiusz SłowińskiZałączniki
Regulamin pracy Komisji   REGULAMIN PRACY MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA.pdf (100.15 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Danuta Słuchodowska
Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

Rejestr zmian dokumentu
03.03.2011    Utworzenie dokumentu. (Urszula Marzec)