Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Uchwały Rady Miasta Lubań / VI kadencja (lata 2010-2014) / 2011 rok /  Sesja nr VI z dnia 29 marca 2011 r. ( nr 31 - 40 )
Tytuł dokumentu UCHWAŁA NR VI/32/2011 Rady Miasta Lubań z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr III/10/2010 Rady Miasta Lubań z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miasta Lubań.
Data publikacji 07.04.2011
Data na dokumencie/utworzenia 29.03.2011
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Uchwała Rady Miasta Lubań

 

Uchwała Nr VI/32/2011

Rady Miasta Lubań

z dnia 29 marca 2011 roku

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr III/10/2010 Rady Miasta Lubań z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miasta Lubań.

 

Na podstawie art. 25 ust. 4,6,8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T.J z 2001 R. Dz.U. nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r w sprawie ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz.U.Nr 66, poz. 800 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Lubań uchwala, co następuje:

 

§ 1

W uchwale Nr III/10/2010 Rady Miasta Lubań z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miasta Lubań wprowadza się następującą zmianę:  

 

1.w § 3 dodaje się ust. 4 o brzmieniu:

 „Przewodniczącemu Rady Miasta przysługuje ryczałtowy zwrot kosztów podróży służbowych związanych z wykonywaniem funkcji w wysokości 250 zł. miesięcznie brutto. Ryczałtowy zwrot kosztów podróży służbowych nie dotyczy podróży zagranicznych, które będą rozliczane zgodnie z zasadami wynikającymi z § 8 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r w sprawie ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy„

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia mocą obowiązującą od dnia 01.01.2011r.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Joanna Temborowska
Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

Rejestr zmian dokumentu
07.04.2011    Utworzenie dokumentu. (Urszula Marzec)