Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Uchwały Rady Miasta Lubań / VI kadencja (lata 2010-2014) / 2011 rok /  Sesja nr VI z dnia 29 marca 2011 r. ( nr 31 - 40 )
Tytuł dokumentu UCHWAŁA NR VI/36/2011 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.
Data publikacji 07.04.2011
Data na dokumencie/utworzenia 29.03.2011
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Uchwała Rady Miasta Lubań

 

UCHWAŁA NR VI/36/2011

RADY MIASTA LUBAŃ

z dnia 29 marca 2011 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta Lubań uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.       Wyrazić zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Wiejską Lubań dotyczącego wspólnej realizacji inwestycji polegającej na budowie instalacji do kompostowania odpadów pochodzenia biologicznego oraz wdrożeniu systemu wykorzystania tych odpadów.

2.       Wyrazić zgodę na przejęcie przez Gminę Miejską Lubań praw i obowiązków Gminy Wiejskiej Lubań dotyczących realizacji zadań opisanych w ust. 1, z wyłączeniem finansowania inwestycji, które zostaną określone w porozumieniu międzygminnym.

3.       Gmina Wiejska Lubań zobowiązuje się  do sfinansowania opisanej w ust. 1 inwestycji do kwoty 850.000 zł  na zasadach i w terminie określonym w porozumieniu międzygminnym.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Anna Krawiec
Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

Rejestr zmian dokumentu
07.04.2011    Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
07.04.2011    Utworzenie dokumentu. (Urszula Marzec)