Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2009 /  Kwiecień (45-54)
Tytuł dokumentu Zarządzenie Nr 46/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 02 kwietnia 2009 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości nieruchomości gruntowych stanowiacych własnośc Gminy Miejskiej Lubań , przeznaczonych do zbycia w formie przetargu ustnego ograniczonego
Data publikacji 02.04.2009
Data na dokumencie/utworzenia 02.04.2009
Symbol dokumentu GGNiR 0151-17/09
Typ dokumentu Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

GGNiR 0151- 17/09

 

Zarządzenie Nr 46/2009

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

z dnia 02 kwietnia 2009 roku

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do zbycia w formie przetargu ustnego ograniczonego.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, po.1591 z 2001 roku z póżń. zm.), art.35, art.37 ust.1 i 3, art.40 ust.1 pkt.2, ust.2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261 z 2004 roku, poz.2603 z póżń. zm.), Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań (Dziennik Urzędowy Woj. Dolnośląskiego Nr 34 poz.884 z póżń. zm.), Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje :

 

§ 1

 

Przeznacza się do zbycia w formie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Lubań, położoną w Lubaniu przy ulicy Papieża Jana Pawła II, wymienioną w wykazie, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia :

- działka Nr 137/3, Obr. I, AM 9 o powierzchni 228 m2, KW 18707.

Przedmiotowa nieruchomość gruntowa położona jest na terenie, na którym nie ma obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów Powiatowego ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Lubaniu, działka oznaczona jest symbolem BZ- tereny rekreacyjno - wypoczynkowe.

Przetarg zostaje ograniczony do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych do działki 137/3, w celu zbycia z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania  już posiadanych nieruchomości.

 

§ 2

 

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lubań.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02 kwietnia 2009 roku.

 

 

Z upoważnienie Burmistrza Miasta

Henryk Rogacki

Zastępca Burmistrza Miasta Lubań

 

 

 

 

 

 Załączniki
Wykaz nieruchomości niezabudowanych, położonych w Lubaniu stanowących mienie komunalne Miasta Lubań   wykaz przetarg ograniczony dz.137-3.doc (32.5 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Agnieszka Granisz
Osoba wprowadzająca dokument Agnieszka Granisz

Rejestr zmian dokumentu
03.04.2009    Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
03.04.2009    Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
02.04.2009    Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Granisz)