Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2009 /  Kwiecień (45-54)
Tytuł dokumentu Zarządzenie nr 45/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 1 kwietnia 2009 rokuw sprawie: przyjęcia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Lubań
Data publikacji 07.04.2009
Data na dokumencie/utworzenia 01.04.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

 

Zarządzenie nr 45/2009

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 1 kwietnia 2009 roku

 

w sprawie: przyjęcia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Lubań

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( T.J z 2001 nr 142,poz.1591 z póź. zmianami) w związku z art.11 ust.1 ustawy z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U.Nr 223, poz.1458 ) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadzam regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Lubań oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek i zakładów budżetowych .

 

§ 2

 

Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na wolne stanowiska urzędnicze, o których mowa w art.12 ustawy o pracownikach samorządowych w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór z wyłączeniem stanowisk doradców, asystentów oraz stanowisk pomocniczych i obsługi.

Rozdział I

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze

§ 3

1.     Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Burmistrz Miasta Lubań, w oparciu o wniosek złożony przez Naczelnika danego wydziału, w którym planuje się zatrudnienie nowego pracownika .

2.     W przypadku naboru na stanowisko naczelnika wydziału lub kierownika jednostki organizacyjnej wniosek składa Zastępca Burmistrza, któremu dany wydział lub jednostka podlega, a w przypadku wydziałów i jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Burmistrza Miasta wniosek sporządza Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego.

3.     Wniosek, o którym mowa w ust. 1 winien być przekazany z miesięcznym wyprzedzeniem pozwalającym na uniknięcie zakłóceń w funkcjonowaniu danego wydziału wraz z opisem stanowiska pracy na wakujące miejsce pracy. W sytuacjach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami możliwe jest skrócenie miesięcznego okresu wyprzedzenia.

4.     Opis stanowiska pracy, zawiera:

a)     dokładne określenie celów i zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy oraz wynikających z tego tytułu obowiązków obciążających zajmującego stanowisko,

b)    określenie szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji wobec osób, które je zajmują,

c)     określenie uprawnień służących do wykonywania zadań,

d)    określenie zakresu odpowiedzialności,

e)     inne wyznaczniki określające indywidualny charakter danego stanowiska pracy.

5.     Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

6.     Akceptacja wniosku przez Burmistrza Miasta powoduje rozpoczęcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miasta.

Rozdział II

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej

§ 4

1.     Komisję Rekrutacyjną powołuje Burmistrz Miasta w formie Zarządzenia.

2.     W skład Komisji Rekrutacyjnej mogą wchodzić:

a)      Burmistrz Miasta lub jego Zastępcy ,

b)     Naczelnik Wydziału, do którego prowadzony jest nabór nowego pracownika,

c)      Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego,

d)     Inspektor ds. kadr, będący jednocześnie Sekretarzem Komisji,

e)      Inny pracownik Urzędu Miasta wskazany przez Burmistrza.

3.     Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.

 

Rozdział III

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w Urzędzie Miasta

§ 5

1.     Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym oraz o naborze na to stanowisko umieszcza się obligatoryjnie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w głównej siedzibie Urzędu Miasta Lubań przy ul. 7-Dywizji 14.

 

2.     Możliwe jest umieszczanie ogłoszeń dodatkowo w innych miejscach, m.in:

a)     mediach lokalnych,

b)     Powiatowym Urzędzie Pracy.

 

3.     Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera:

a)     nazwę i adres jednostki,

b)     określenie stanowiska urzędniczego,

c)     określenie wymagań związanych ze stanowiskiem zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe,

d)wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku ,

e)     wskazanie wymaganych dokumentów,

f)      określenie terminu i miejsca składania dokumentów

4.     Termin do składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze nie może być krótszy niż 10 dni kalendarzowych od dnia opublikowania tego ogłoszenia w BIP i na tablicy ogłoszeń.

5.     Wzór ogłoszenia stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

Rozdział IV

Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych

§ 6

1.     Po ogłoszeniu umieszczonym w BIP i na tablicy ogłoszeń następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku urzędniczym w Urzędzie Miasta.

 

2.     Na dokumenty aplikacyjne składają się:

a)     list motywacyjny,

b)     życiorys – curriculum vitae,

c)     kserokopie świadectw pracy,

d)     kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

e)     kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

f)      oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z 28.05.1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych Dz.U.z 1996 r. Nr 62, poz. 286 z póź. zm) ;

g)     zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych na stanowisku, na które prowadzony jest nabór,

h)     oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i)      oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

j)      w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego określone w przepisach o służbie cywilnej

k)     do dokumentów aplikacyjnych mogą być dołączone referencje w przypadku wcześniejszego zatrudnienia osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

3.     Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko i tylko w formie pisemnej.

4.     Dokumenty aplikacyjne złożone poza ogłoszeniem pozostaną bez rozpatrzenia.

Rozdział V

Wstępna weryfikacja, analiza dokumentów aplikacyjnych i wyłonienie kandydatów spełniających wymagania formalne

§ 7

1.     Analizy dokumentów dokonuje Komisja Rekrutacyjna.

2.     Analiza dokumentów polega na zapoznaniu się przez Komisję z aplikacjami nadesłanymi przez kandydatów.

3.     Celem analizy dokumentów jest porównanie danych, zawartych w aplikacji z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.

4.     Wynikiem analizy dokumentów jest wstępne określenie możliwości zatrudnienia kandydata do pracy na wolnym stanowisku i ustalenie listy osób zakwalifikowanych do weryfikacji końcowej.

 

Rozdział VI

Weryfikacja końcowa kandydatów

§ 8

Na weryfikację końcową składają się:

a)     test kwalifikacyjny,

b)    rozmowa kwalifikacyjna.

Test kwalifikacyjny

§ 9

1.     Celem testu kwalifikacyjnego jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonej pracy.

2.     Pytania w formie testów przygotowuje Komisja Rekrutacyjna, przed przeprowadzeniem testu. Zestaw pytań winien zwierać pytania dot.:

a.     ustroju samorządu terytorialnego,

b.    wiedzy specjalistycznej dot. wolnego stanowiska pracy ,

c.     zagadnień psychologicznych;

d.    w przypadku naboru na stanowisko kierownicze dodatkowo pytania dot. zarządzania zespołem ludzkim.

3.     Każde pytanie w teście kwalifikacyjnym ma odpowiednią skalę punktową ustaloną wcześniej przez Komisję Rekrutacyjną.

§ 10

1.     Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem
i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.

2.     Rozmowa kwalifikacyjna pozwoli również zbadać:

a)     predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,

b)    posiadaną wiedzę na temat jednostki samorządu terytorialnego, w której ubiega się o stanowisko,

c)     obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata,

d)    cele zawodowe kandydata.

3.     Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja Rekrutacyjna.

 

Rozmowa kwalifikacyjna

Każdy członek Komisji Rekrutacyjnej podczas rozmowy przydziela kandydatowi punkty w skali od 0 do 10.

Rozdział VIII

Ogłoszenie wyników

§ 11

Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wybiera kandydata, który w weryfikacji końcowej, uzyskał najwyższą liczbę punktów z testu i rozmowy kwalifikacyjnej łącznie, przy czym nie mniej niż połowę maksymalnej ilości punktów możliwej do uzyskania.

Rozdział IX

Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko pracy

§ 12

1.     Po zakończeniu procedury naboru sekretarz komisji sporządza protokół.

2.     Protokół zawiera w szczególności:

a)     określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,

b)    liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne,

c)     informację o zastosowanych metodach i technikach naboru, uzasadnienie dokonanego wyboru,

d)    uzasadnienie dokonanego wyboru,

e)     przyczyna i uzasadnienie niewybrania żadnego kandydata,

f)     skład komisji przeprowadzającej nabór.

3.     Wzór protokołu stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego Regulamin

Rozdział X

Informacja o wynikach naboru

§ 13

1.     Informację o wynikach naboru upowszechnia się niezwłocznie po przeprowadzonym naborze poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lubań przy ul. 7-Dywizji 14 oraz publikuje się w BIP przez okres co najmniej 3 m-cy.

2.     Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

a)     nazwę i adres jednostki,

b)     określenie stanowiska urzędniczego,

c)     imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,

d)     uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru na stanowisko,

3.     Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy ust. 1, 2 stosuje się odpowiednio.

4.     Wzór ogłoszenia stanowi załącznik nr 4 i 5 do niniejszego Regulaminu.

Rozdział XI

Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi

§ 14

1.     Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.

2.     Kopie dokumentów aplikacyjnych osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.

3.     Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

 

 

§ 15

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam I Z- cy Burmistrza Miasta Lubań .

 

 

§ 16

 

Traci moc Zarządzenie Nr 190/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 23 listopada 2005 roku, Zarządzenie Nr 57a /2007 z 31 maja 2007 roku i Zarządzenie Nr 64/2008 z 14 lipca 2008 roku w sprawie zmiany Regulaminu naboru na wolne stanowiska w Urzędzie

 

§ 17

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.04.2009 r.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 Załączniki
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 45   Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 45.doc (28 KB)
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 45   Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 45.doc (33 KB)
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 45   Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 45.doc (31.5 KB)
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 45   Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 45.doc (26 KB)
Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 45   Załącznik Nr 5 do Zarządzenia nr 45.doc (26 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Anna Krawiec
Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

Rejestr zmian dokumentu
07.04.2009    Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
07.04.2009    Utworzenie dokumentu. (Urszula Marzec)