Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
   Komunikaty, obwieszczenia
Tytuł dokumentu Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Papieża Jana Pawła II – ul. Kopernika w Lubaniu
Data publikacji 19.02.2015
Data na dokumencie/utworzenia 19.02.2015
Symbol dokumentu OŚiGP.6721.3.2014
Typ dokumentu Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Lubań

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

obszaru położonego przy ul. Papieża Jana Pawła II – ul. Kopernika w Lubaniu

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.)  oraz art. 21 ust. 2 pkt 2, art. 39 ust.1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolityDz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.), zgodnie z uchwałą NR LIII/385/2014 Rady Miasta Lubań z dnia 26 sierpnia 2014 r.

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

 

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego  przy ul. Papieża Jana Pawła II – ul. Kopernika w Lubaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 26 lutego 2015 r. do 26 marca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta Lubań, ul. Mickiewicza 6,  pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu  rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 3 marca 2015 r. w sali nr 10 Urzędu Miasta Lubań, ul. Mickiewicza 6, o godz. 1300.

 

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 21 ust.2 pkt 2, art. 39 ust.1 pkt 2 i art. 54 ust. 2  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. zmiany planu z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w miejscu i terminach podanych powyżej.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko , może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Lubań, ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 kwietnia 2015 r.

 

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej zgodnie z przepisami art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Lubań.

 

Lubań, 19 lutego 2015 r.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aleksandra Fink
Osoba wprowadzająca dokument Aleksandra Fink

Rejestr zmian dokumentu
14.04.2015    Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
14.04.2015    Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
19.02.2015    Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Fink)