Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
   Komunikaty, obwieszczenia
Tytuł dokumentu Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań dla terenów: przy ul. Skalniczej, przy ul. Bazaltowej oraz o przystąpieniu do opracowania ich strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Data publikacji 27.05.2015
Data na dokumencie/utworzenia 27.05.2015
Symbol dokumentu OŚiGP.6721.3,4.2015
Typ dokumentu Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Lubań, 27 maja 2015 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań dla terenów: przy ul. Skalniczej, przy ul. Bazaltowej oraz o przystąpieniu do opracowania ich strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 199) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Lubań uchwał:

- Nr VI/23/2015 z dnia 31 marca 2015 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań dla terenu położonego przy ul. Skalniczej,

- Nr VI/22/2015 z dnia 31 marca 2015 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowej części miasta Lubań dla terenu przy ul. Bazaltowej,

 

Zmianami planu objęte są tereny położone w mieście Lubań przy ul. Skalniczej i Bazaltowej.

 

Jednocześnie zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowej części miasta Lubań dla terenu przy ul. Bazaltowej oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań dla terenu położonego przy ul. Skalniczej.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych zmian planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta w Lubaniu, ul. 7-ej Dywizji 14, 59-800 Lubań, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Lubań.

 

                                                                                         Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aleksandra Fink
Osoba wprowadzająca dokument Aleksandra Fink

Rejestr zmian dokumentu
27.05.2015    Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Fink)