Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2009 /  Kwiecień (45-54)
Tytuł dokumentu Zarządzenie Nr 53/2009 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15.01.2007r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Lubań druków.
Data publikacji 04.05.2009
Data na dokumencie/utworzenia 29.04.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 53/2009

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 29.04.2009r.

 

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 5/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15.01.2007r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Lubań druków.

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz § 38 ust.1 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

W Zarządzeniu Nr 5/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15.01.2007r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Lubań druków wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1:

a) w ust.3 pkt 6 Załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjno-Prawnego.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości za pośrednictwem witryn internetowych (www.luban.pl, www.bip.luban.pl).Załączniki
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.doc   Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.doc (55 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Paula Pleśnierowicz
Osoba wprowadzająca dokument Paula Pleśnierowicz

Rejestr zmian dokumentu
04.05.2009    Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)