Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
   Komunikaty, obwieszczenia
Tytuł dokumentu Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o wyłożeniu do publicznego wglądu
Data publikacji 09.09.2015
Data na dokumencie/utworzenia 09.09.2015
Symbol dokumentu OŚiGP.6721.3,4.2015
Typ dokumentu Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Lubań, 9 wrzesień 2015

OŚiGP.6721.3.2015

OŚiGP.6721.4.2015

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Lubań

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu:

 

·      projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowej części miasta Lubań dla terenu przy ul. Bazaltowej,

·      projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań dla terenu położonego przy ulicy Skalniczej.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) i art. 30, 39 i 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.) zgodnie z uchwałami Rady Miasta Lubań Nr VI/22/2015 i Nr VI/23/2015 z dnia 31 marca 2015r.,

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

 

·          projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowej części miasta Lubań dla terenu przy ul. Bazaltowej,

·          projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań dla terenu położonego przy ulicy Skalniczej.

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 16 września 2015r. do  14 października 2015r. w siedzibie w siedzibie Urzędu Miasta Lubań, ul. Mickiewicza 6, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta pod adresem: http://bip.um-luban.dolnyslask.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmian planu  rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 6 października  2015 r. w sali nr 10 Urzędu Miasta Lubań, ul. Mickiewicza 6, o godz. 1300.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projektach zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Lubań, ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 października 2015 r.

 

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej zgodnie z przepisami art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Zgodnie z art. 40 i 54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej do Burmistrza Miasta Lubań ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań lub na adres e-mail: boi.um@luban.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 października 2015 r.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Lubań.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 
Komentarz:


Załączniki
Skaln_PrognOS_Tekst.pdf   Skaln_PrognOS_Tekst.pdf (388.5 KB)
Skaln_PrognOS_graf.jpg   Skaln_PrognOS_graf.jpg (13.05 MB)
Skaln_Proj uchw_wył.pdf   Skaln_Proj uchw_wył.pdf (64.07 KB)
Skaln_Proj rys planu_wył.jpg   Skaln_Proj rys planu_wył.jpg (12.9 MB)
Bazalt_PrognOS_tekst.pdf   Bazalt_PrognOS_tekst.pdf (396.29 KB)
Bazalt_PrognOS_graf.jpg   Bazalt_PrognOS_graf.jpg (8.99 MB)
Bazalt_Proj uchw_wył.pdf   Bazalt_Proj uchw_wył.pdf (67.81 KB)
Bazalt_Proj rys plan_wył.jpg   Bazalt_Proj rys plan_wył.jpg (9.04 MB)


Osoba odpowiedzialna za treść Aleksandra Fink
Osoba wprowadzająca dokument Aleksandra Fink

Rejestr zmian dokumentu
16.09.2015    Edycja dokumentu (Aleksandra Fink)
16.09.2015    Dodano załącznik "Bazalt_Proj rys plan_wył.jpg" (Aleksandra Fink)
16.09.2015    Dodano załącznik "Bazalt_Proj uchw_wył.pdf" (Aleksandra Fink)
16.09.2015    Dodano załącznik "Bazalt_PrognOS_graf.jpg" (Aleksandra Fink)
16.09.2015    Dodano załącznik "Bazalt_PrognOS_tekst.pdf" (Aleksandra Fink)
16.09.2015    Dodano załącznik "Skaln_Proj rys planu_wył.jpg" (Aleksandra Fink)
16.09.2015    Dodano załącznik "Skaln_Proj uchw_wył.pdf" (Aleksandra Fink)
16.09.2015    Dodano załącznik "Skaln_PrognOS_graf.jpg" (Aleksandra Fink)
16.09.2015    Dodano załącznik "Skaln_PrognOS_Tekst.pdf" (Aleksandra Fink)
09.09.2015    Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Fink)