Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
   Komunikaty, obwieszczenia
Tytuł dokumentu Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Parku Kamienna Góra w Lubaniu
Data publikacji 09.09.2015
Data na dokumencie/utworzenia 09.09.2015
Symbol dokumentu OŚiGP.6721.14.2015
Typ dokumentu Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań

 

            Lubań, 9 września 2015r.

OŚiGP.6721.14.2015

             

            OBWIESZCZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego obszaru Parku Kamienna Góra

w Lubaniu

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 i art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Lubań uchwały nr XI/72/2015 z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Parku Kamienna Góra w Lubaniu.

 

Planem objęty jest teren położony w obszarze Parku Kamienna Góra w Lubaniu.

 

Jednocześnie zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Parku Kamienna Góra w Lubaniu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta w Lubaniu, ul. 7-ej Dywizji 14, 59-800 Lubań, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: boi.um@luban.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Lubań.

 

 
Komentarz:

Załączniki
uchwała XI-72-2015 zmiana Kamienna Góra.pdf   uchwała XI-72-2015 zmiana Kamienna Góra.pdf (5.84 MB)


Osoba odpowiedzialna za treść Aleksandra Fink
Osoba wprowadzająca dokument Aleksandra Fink

Rejestr zmian dokumentu
09.09.2015    Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Fink)