Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
   Komunikaty, obwieszczenia
Tytuł dokumentu Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w śródmieściu miasta Lubań - terenu przy ulicy Mickiewicza
Data publikacji 22.09.2015
Data na dokumencie/utworzenia 23.09.2015
Symbol dokumentu OŚiGP.6721.15.2015
Typ dokumentu Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań

 

            Lubań, 23 września 2015r.

OŚiGP.6721.15.2015

             

            OBWIESZCZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w śródmieściu miasta Lubań - terenu przy ulicy Mickiewicza

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 i art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Lubań uchwały NR XI/73/2015 z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w śródmieściu miasta Lubań – terenu przy ulicy Mickiewicza.

 

Zmianą planu objęty jest teren położony przy ulicy Mickiewicza.

 

Jednocześnie zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w śródmieściu miasta Lubań – terenu przy ulicy Mickiewicza.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta w Lubaniu, ul. 7-ej Dywizji 14, 59-800 Lubań, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: boi.um@luban.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Lubań.

 

 

                                                                               

 

 
Komentarz:

Załączniki
150805_Nr5_zm mpzp Mickiewicza.jpg   150805_Nr5_zm mpzp Mickiewicza.jpg (4.99 MB)
uchwała XI-73-2015 zmiana planu Mickiewicza.pdf   uchwała XI-73-2015 zmiana planu Mickiewicza.pdf (5.06 MB)


Osoba odpowiedzialna za treść Aleksandra Fink
Osoba wprowadzająca dokument Aleksandra Fink

Rejestr zmian dokumentu
22.09.2015    Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Fink)