Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
   Podatki i opłaty
Tytuł dokumentu Podatek od nieruchomości
Data publikacji 12.10.2015
Data na dokumencie/utworzenia
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Informacja

 

Informacji w sprawie podatku od nieruchomości udziela:

Urząd Miasta Lubań Wydział Budżetowo - Księgowy 

Referat d/s Podatków i Opłat

ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań

wymiar os. fizyczne - Inspektor Zdzisława Kocur tel. 75 646 44 15 pok. nr 22

wymiar os. prawne: Inspektor Małgorzata Nachrebecka tel. 75 646 44 10, pok. nr 21

wpłaty z tytułu podatku od os.fizycznych i prawnych: Inspektor Władze Szarłan 

                                                                               tel. 75 646 44 15, pok. nr 22

egzekucja administracyjna: Inspektor Aneta Mickiewicz tel. 75 646 44 15, pok. nr 22

pokój nr 21

Podstawa prawna: Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991r. 

Podatnik:
Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

  • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • współwłaścicielami lub współposiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych, stanowiących odrębny przedmiot opodatkowania – obowiązek ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub współposiadaczach; jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne
  • użytkownikami wieczystymi gruntów,
  • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
    - wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa (obecnie Agencja Nieruchomości Rolnych) lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,
    - jest bez tytułu prawnego, z zastrzeżeniem – obowiązek podatkowy dotyczący przedmiotów opodatkowania wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – ciąży odpowiednio na jednostkach organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (obecnie Agencja Nieruchomości Rolnych) i jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, faktycznie władających nieruchomościami lub obiektami budowlanymi.

Obowiązek podatkowy:
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem. Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.

Podatek dla osób fizycznych jest płatny w ratach, w terminach: 

 

I rata do dnia 15 marca 

II rata do dnia 15 maja 

III rata do dnia 15 września 

IV rata do dnia 15 listopada każdego roku podatkowego.

Wpłaty z tytułu podatków należy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego, zgodnie z otrzymaną decyzją ustalającą wymiar podatku.


  Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej są obowiązane składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku odpowiednio skorygować deklaracje (w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia). 
Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości należy wpłacać bez wezwania na rachunek budżetu właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego,  przy czym pierwsza rata płatna jest w terminie do 31 stycznia, a następnie do dnia 15 każdego miesiąca.  

Obowiązek składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Wpłaty z tytułu podatków należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy, do czasu otrzymania zawiadomienia na rachunek Gminy Miejskiej Lubań nr 37 2030 0045 1110 0000 0082 4230.

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2015 (kliknij)http://bip.um-luban.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=5538&idmp=723&r=r

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2016(kliknij)

W przypadku rozpoczęcia użytkowania nowo wybudowanego lub rozbudowanego budynku mieszkalnego, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt w Referacie do spraw Podatków i Opłat Urzędu Miasta Lubań.Załączniki
Informacja na podatek od nieruchomości na 2016r.   Załącznik nr 1.pdf (41.91 KB)
Deklaracja na podatek od nieruchomości Dn-1 na 2016r.   Załącznik nr 3 Deklaracja.doc (104.5 KB)
Deklaracja na podatek od nieruchomości Dn-1 na 2016r.   Załącznik nr 3 Deklaracja.pdf (52.42 KB)
Deklaracja DN-1 na 2015 rok   Załącznik nr 3.docx (34.07 KB)
Deklaracja na podatek od nieruchomości Dn-1 na 2015 rok   Załącznik nr 3.pdf (60.19 KB)
Informacja na podatek od nieruchomości na rok 2012,2013,2014   Informacja w sprawie podatku od nieruchomości na 2012 r.IN-1.pdf (133.64 KB)
Informacja na podatek od nieruchomości na rok 2015   Załącznik nr 1.pdf (51.13 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Agnieszka Kryłowicz
Osoba wprowadzająca dokument Agnieszka Kryłowicz

Rejestr zmian dokumentu
23.12.2015    Dodano załącznik "Deklaracja na podatek od nieruchomości Dn-1 na 2016r." (Artur Nachrebecki)
23.12.2015    Dodano załącznik "Deklaracja na podatek od nieruchomości Dn-1 na 2016r." (Artur Nachrebecki)
23.12.2015    Dodano załącznik "Informacja na podatek od nieruchomości na 2016r." (Artur Nachrebecki)
23.12.2015    Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
23.12.2015    Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
23.12.2015    Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
24.11.2015    Edycja dokumentu (Agnieszka Kryłowicz)