Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2009 /  Czerwiec (66-86)
Tytuł dokumentu ZARZĄDZENIE NR 83/2009 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność Gminy Miejskiej Lubań nieruchomości, stanowiącej własność osoby fizycznej.
Data publikacji 25.06.2009
Data na dokumencie/utworzenia 18.06.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie nr 83/2009

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 18 czerwca 2009 roku

 

w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność Gminy Miejskiej Lubań  nieruchomości, stanowiącej własność osoby fizycznej.

 

            Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity - Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku  z późn. zm./, art. 25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.); Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 34, poz.884 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie za cenę 7.500,-zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych) nieruchomości nie zabudowanej, położonej w Lubaniu przy ul. Klasztornej, stanowiącej własność osoby fizycznej:

-          działka Nr 4/7, Obręb II,  AM 16,  o powierzchni ogólnej 278 m2, KW nr 26915 

przeznaczonej  na cele publiczne, tj. poszerzenie istniejącej drogi.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 czerwca 2009 roku.

 

Z up. Burmistrza

Henryk Rogacki

Zastępca Burmistrza Miasta Lubań

 

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Anna Siwarska
Osoba wprowadzająca dokument Anna Siwarska

Rejestr zmian dokumentu
25.06.2009    Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
25.06.2009    Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
25.06.2009    Utworzenie dokumentu. (Anna Siwarska)