Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Październik (152A-168)
Tytuł dokumentu Zarządzenie Nr 154/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 3 października 2003 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego
Data publikacji 20.09.2006
Data na dokumencie/utworzenia 03.10.2003
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 154/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 3 października 2003 roku

 

 

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.), art. 35, art. 37 ust. 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 Nr 46, poz. 543 z późń. zm.), Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań, Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Lubań, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia:

- ulica Kazimierza Wielkiego, Obręb II, AM 13, działka 3/11 o powierzchni 5 524 m2.

 

§ 2

 

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lubań.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 października 2003 roku.

 

 

Burmistrz Miasta Lubań

Konrad Rowiński

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

Rejestr zmian dokumentu
19.03.2010    Edycja dokumentu (Paula Pleśnierowicz)
14.07.2009    Utworzenie dokumentu. (Artur Nachrebecki)