Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Październik (152A-168)
Tytuł dokumentu Zarządzenie nr 156/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 7 października 2003 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej współużytkownika wieczystego.
Data publikacji 05.02.2007
Data na dokumencie/utworzenia 07.10.2003
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie nr 156/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 7 października 2003 roku

 

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej współużytkownika wieczystego.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U z 2002 r. Nr 142, poz. 1591), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst Jednolity - Dz. U. Nr 46 z 2000 roku, poz. 543, z późn. zm.), Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy - Miejskiej Lubań, Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się do sprzedaży ułamkową część gruntu oddaną w użytkowanie wieczyste, na rzecz współużytkowników wieczystych, stanowiącą własność Gminy - Miejskiej Lubań, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§3

 

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lubań.

 

§4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa.

 

§5

 

Zarządzenie wchodzi w ,życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz  Miasta

Konrad Rowiński

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

Rejestr zmian dokumentu
14.07.2009    Utworzenie dokumentu. (Artur Nachrebecki)