Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Październik (152A-168)
Tytuł dokumentu Zarządzenie nr 161/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 22 października 2003 roku w sprawie: rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych.
Data publikacji 07.02.2007
Data na dokumencie/utworzenia 22.10.2003
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie nr 161/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 22 października 2003 roku

 

w sprawie: rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych.

 

            Na podstawie art.30 ust.2 pkt 2 ustawy 0 samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)oraz Uchwały Nr XI/89199 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 20 lipca 1999 roku w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych miasta Lubań Burmistrz Miasta Lubań zarządza co następuje :

 

§1

 

Wniosek Pani Pasternak Wandy zam. ……………………… w sprawie rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych w kwocie 5.877,82 zł rozpatrzyłem następująco:

-        kwotę 5.877,82 zl - stanowiącą zaległość za czynsz oraz opłaty komunalne rozłożyłem na 24 miesięczne raty.

 

            Wobec powyższego proszę, o niezwłoczne zgłoszenie się w ABK Nr 2 w Lubaniu w celu spisania stosownego porozumienia.

            Po spisaniu porozumienia może Pan zgłosić się w tut. Urzędzie w celu pobrania wniosku, o przyznanie dodatku mieszkaniowego, który winien być w całości przekazywany na konto ABK nr 2 w Lubaniu w celu pokrycia zaległości.

            Informuję również Panią, iż brak wpłat bieżących oraz wpłat na poczet zaległości za okres jednego miesiąca spowoduje, że zarządca lokalu tj. ABK Nr 2 w Lubaniu wystąpi z wnioskiem do sądu o eksmisję. Niezależnie od wszczęcia w/w postępowania zarządca lokalu zmuszony będzie wystąpić do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lubaniu w sprawie odcięcia Pani wody.

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tut. Urzędu.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

Rejestr zmian dokumentu
14.07.2009    Utworzenie dokumentu. (Artur Nachrebecki)