Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Październik (152A-168)
Tytuł dokumentu Zarządzenie nr 167/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 października 2003 roku W sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na rok 2003
Data publikacji 07.02.2007
Data na dokumencie/utworzenia 31.10.2003
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie nr 167/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 31 października 2003 roku

 

W sprawie:       zmiany budżetu Miasta Lubań na rok 2003

 

            Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4, art. 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 109 ust.2 pkt 1 , art. 124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) i § 13 pkt l Uchwały nr IV /23/2002 Rady Miasta Lubań z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lubań na rok

2003. Burmistrz Miasta Lubań zarządza ,co następuje:

 

§ 1

 

  1           Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne w § 4270 usługi remontowe o kwotę 44 zł.

  2           Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 44 zł.

  3           Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 150 zł.

  4           Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 150 zł.

  5           Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd miasta w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 14.791 zł.

  6           Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75095 Pozostała działalność w § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 13.161 zł.

  7           Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 11.500 zł z tego:

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1.500 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.000 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7.000 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.000 zł

§ 4240 zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek o kwotę 1.000 zł

z tego:

SP-2

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.000 zł

SP-3

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1.500 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.000 zł

§ 4240 zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek o kwotę 1.000 zł

SP-4

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7.000 zł

  8           Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 801

Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 11.500 zł z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 6.000 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000 zł

§ 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 1.500 zł

z tego: SP-2

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000 zł

SP-3

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 zł

§ 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 1.500 zł

SP-4

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4.000 zł

  9          Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 801

Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 37.138 zł z tego:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 31.238 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 3.400 zł

§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 2.500 zł

z tego:

Gimnazjum nr 2

§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 2.500 zł

Gimnazjum nr 3

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 31.238 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 3.400 zł

10          Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 801

Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 37.138 zł z tego:

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o kwotę 3.238 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 16.000 zł

§ 4210 składki na Fundusz Pracy o kwotę 8.000 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 2.000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 500 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 400 zł

§ 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 1.000 zł

§ 4580 pozostałe odsetki o kwotę 1.000 zł

z tego

Gimnazjum nr 2

§ 4210 składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.500 zł

Gimnazjum nr 3

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o kwotę 3.238 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 16.000 zł

§ 4210 składki na Fundusz Pracy o kwotę 5.500 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 2.000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 500 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 400 zł

§ 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 1.000 zł

§ 4580 pozostałe odsetki o kwotę 1.000 zł

11          Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta w § 4480 podatek od nieruchomości o kwotę 1.630 zł.

12          Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w § 4300 zakup usług remontowych o kwotę 15.000 zł.

13          Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w § 4260 zakup energii o kwotę 15.000 zł.

 

§2

 

  1          Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań zleconych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 777 zł

  2          Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań zleconych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 777 zł

 

§3

 

Dochody budżetu miasta Lubań na rok 2003 wynoszą 29.337.457 zł Wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 wynoszą 28.725.572 zł

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

Rejestr zmian dokumentu
15.07.2009    Utworzenie dokumentu. (Artur Nachrebecki)