Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 01.03.2016 UCHWAŁA NR XVIII/135/2016 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2016 rok
 01.03.2016 UCHWAŁA NR XVIII/ 134/ 2016 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani M.T. na działania Kierownika Miejskiego Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych w Lubaniu.
 01.03.2016 UCHWAŁA NR XVIII/133/2016 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miejskiej Lubań, prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
 01.03.2016 UCHWAŁA NR XVIII/132/2016 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/114/2015 Rady Miasta Lubań z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lubań.
 01.03.2016 UCHWAŁA NR XVIII/131/2016 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr LVII/406/2014 Rady Miasta Lubań z dnia 28 października 2014 roku w sprawie przyjęcia wzorów informacji i deklaracji podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Lubań, zmienianej Uchwałą Nr XIV/101/2015 Rady Miasta Lubań z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr LVII/406/2014 Rady Miasta Lubań z dnia 28 paździe
 01.03.2016 UCHWAŁA NR XVIII/130/2016 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
 01.03.2016 UCHWAŁA NR XVIII/ 129 /2016 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubaniu na okres od dnia 01 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r.
 01.03.2016 UCHWAŁA NR XVIII/128/2016 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Lubań i zagospodarowania tych odpadów.
 01.03.2016 UCHWAŁA NR XVIII/127/2016 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości znajdującej się na obszarze Gminy Miejskiej Lubań oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 01.03.2016 UCHWAŁA NR XVIII/126/2016 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Lubań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1077

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia