Dziennik Ustaw rok 2003 nr 74 poz. 671
wersja obowiązująca od 2011-02-09

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI1)

z dnia 30 kwietnia 2003 r.

w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji

(ostatnia zmiana: Dz.U. z 2011 r., Nr 17, poz. 86)  Pokaż wszystkie zmiany

Na podstawie art. 13 ust. 9 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507) zarządza się, co następuje:

§ 1.[Zakres regulacji] 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób zgłaszania kandydatów do komisji obwodowych;

2) wzór zgłoszenia kandydatów do komisji obwodowych;

3) szczegółowy tryb powoływania komisji obwodowych, w tym tryb przeprowadzania losowania.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) „ustawie" – należy przez to rozumieć, ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym;

2) „podmiocie uprawnionym" – należy przez to rozumieć podmiot uprawniony, o którym mowa w art. 48 ust. 1 ustawy, posiadający zaświadczenie wydane przez Państwową Komisję Wyborczą na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy;

3) „komisji obwodowej" – należy przez to rozumieć obwodową komisję do spraw referendum, o której mowa w art. 13 ustawy.

§ 2.[Zgłoszenie kandydata na członka komisji obwodowej w gminie] 1. Podmiot uprawniony, dokonując zgłoszenia właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) nie więcej niż po jednym kandydacie na członka każdej komisji obwodowej w gminie, stosuje wzór stanowiący załącznik do rozporządzenia.

2. W zgłoszeniu podaje się:

1) nazwę podmiotu uprawnionego oraz nazwę i adres organu upoważnionego do reprezentowania go na zewnątrz, a także imię i nazwisko oraz adres osoby upoważnionej do dokonywania zgłoszenia;

2)  imię (imiona) i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL kandydata na członka komisji obwodowej;

3) nazwę gminy oraz numer komisji obwodowej, do której następuje zgłoszenie;

4) oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na powołanie w skład wskazanej komisji obwodowej.

3. Zgłoszenie podpisuje osoba reprezentująca podmiot uprawniony albo osoba upoważniona przez ten podmiot.

4. Do zgłoszenia dołącza się zaświadczenie albo uwierzytelnioną kopię zaświadczenia Państwowej Komisji Wyborczej, o którym mowa w art. 48 ust. 3 ustawy.

5. Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia podmiotu uprawnionego dołącza do zgłoszenia upoważnienie albo jego kopię uwierzytelnioną przez pracownika urzędu gminy, po okazaniu oryginału upoważnienia.

§ 3.[Zgłoszenie dotyczące więcej niż jednej komisji obwodowej] 1. Zgłoszenie może dotyczyć więcej niż jednej komisji obwodowej w danej gminie.

2. W przypadku zgłoszenia tego samego kandydata do kilku komisji obwodowych rozpatrywane jest tylko zgłoszenie kandydata do komisji obwodowej o najniższym numerze spośród obwodów, do których kandydat został zgłoszony.

3. W przypadku zgłoszenia przez podmiot uprawniony więcej niż jednego kandydata do komisji obwodowej rozpatrywane jest tylko zgłoszenie kandydata wpisanego w pierwszej kolejności.

4. Przed upływem terminu zgłaszania kandydatów podmiot uprawniony, który dokonał zgłoszenia, może pisemnie wycofać zgłoszonego kandydata na członka komisji obwodowej. W miejsce wycofanego kandydata można zgłosić nowego kandydata.

§ 4.[Rozpatrzenie zgłoszeń kandydatów na członków komisji obwodowych] 1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) rozpatruje tylko zgłoszenia kandydatów na członków komisji obwodowych, które spełniają warunki określone w przepisach ustawy oraz w § 2–3.

2. Przywrócenie terminu zgłaszania kandydatów na członków komisji obwodowych jest niedopuszczalne.

§ 5.[Wykaz kandydatów zgłoszonych na członków komisji obwodowych] Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w miarę dokonywania zgłoszeń tworzy wykaz zgłoszonych kandydatów na członków komisji obwodowych w ten sposób, że w wykazie utworzonych obwodów głosowania zawierającym numery obwodów i adresy siedzib komisji obwodowych wpisuje przy każdym z obwodów nazwiska i imiona prawidłowo zgłoszonych kandydatów na członków komisji obwodowych oraz dane wymienione w § 2 ust. 2 pkt 1–3.

§ 6.[Losowanie członków komisji obwodowej] 1. W przypadku konieczności ustalenia składu komisji obwodowej w trybie publicznego losowania, o którym mowa w art. 13 ust. 4 ustawy, informację o miejscu, dacie i godzinie jego przeprowadzenia wójt (burmistrz, prezydent miasta) podaje do wiadomości publicznej co najmniej na 2 dni przed losowaniem, wywieszając zawiadomienie w swojej siedzibie, w miejscu ogólnodostępnym. W informacji podaje się numery obwodów głosowania objętych losowaniem składu komisji obwodowych oraz liczbę zgłoszonych kandydatów do każdej z tych komisji.

2. Losowania członków komisji obwodowej dokonuje się odrębnie do każdej komisji.

3. Losowanie przeprowadza się w ten sposób, że nazwiska kandydatów uczestniczących w losowaniu oznacza się numerami, informując o tym obecnych przy losowaniu. Do jednakowych kopert wkłada się kartki z wpisanymi numerami odpowiadającymi numerom, którymi oznaczono nazwiska kandydatów. Po wymieszaniu kopert wójt lub burmistrz (prezydent miasta) losuje:

1) 8 kopert, jeżeli termin głosowania w referendum został wyznaczony na jeden dzień;

2) 10 kopert, jeżeli termin głosowania w referendum został wyznaczony na dwa dni.

4. Wylosowane numery są odczytywane i okazywane obecnym przy losowaniu. Odczytywane są również imiona i nazwiska kandydatów oznaczonych tymi numerami.

5. Z przeprowadzonego losowania sporządza się protokół, w którym wymienia się:

1) datę i godzinę losowania;

2) odrębnie dla każdej komisji obwodowej – jej numer i siedzibę, liczbę kandydatów, spośród których przeprowadzono losowanie;

3) imiona i nazwiska kandydatów wylosowanych do składu komisji obwodowej;

4) nazwy podmiotów uprawnionych, które dokonały zgłoszenia kandydatów wylosowanych do składu komisji.

6. Po przeprowadzeniu losowania wójt (burmistrz, prezydent miasta) powołuje w skład komisji obwodowej wylosowanych kandydatów.

§ 7.[Zawiadomienie o powołaniu w skład komisji obwodowej] 1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zawiadamia osoby zainteresowane o powołaniu ich w skład komisji obwodowej.

2. Składy komisji obwodowych wójt (burmistrz, prezydent miasta) podaje niezwłocznie do wiadomości publicznej. Informacja o składzie komisji obwodowej powinna zawierać jej numer, adres siedziby oraz imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania (miejscowości) osób powołanych w jej skład.

§ 8.[Wygaśnięcie członkostwa osoby wchodzącej w skład komisji obwodowej] 1. W przypadku wygaśnięcia członkostwa osoby wchodzącej w skład komisji obwodowej powodującego zmniejszenie składu tej komisji poniżej 5 osób, gdy termin głosowania w referendum został wyznaczony na jeden dzień, i poniżej 7 osób, gdy termin głosowania w referendum został wyznaczony na dwa dni, wójt (burmistrz, prezydent miasta) dokonuje uzupełnienia jej składu odpowiednio do 5 osób lub do 7 osób, spośród osób stale zamieszkałych na obszarze tej gminy.

2. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w komisji obwodowej osoby wskazanej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) powołuje on inną osobę spośród pracowników, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy.

§ 9.[Pierwsze referendum ogólnokrajowe zarządzone po wejściu w życie ustawy] W przypadku pierwszego referendum ogólnokrajowego zarządzonego po wejściu w życie ustawy wójt (burmistrz, prezydent miasta) rozpatruje tylko te zgłoszenia kandydatów, które zostały dokonane w terminie skróconym na podstawie art. 96 pkt 5 ustawy.

§ 10.[Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 30 kwietnia 2003 r. (poz. 671)

WZÓR

ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI OBWODOWEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

 
Źródło: INFORLEX.PL Administracja NET publikacja z serii INFORLEX
Copyright © 2015 INFOR PL S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.