Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
27.06.2016
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
17.06.2016
Zmiana nazwy katalogu XXII Sesja z dnia 31maja 2016 r. (nr 148 - 151) w menu przedmiotowym (nowa nazwa XXII Sesja z dnia 31maja 2016 r. (nr 147 - 151))
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu 2016 rok Menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu XXII Sesja z dnia 31maja 2016 r. (nr 148 - 151) do katalogu 2016 rok w menu przedmiotowym
Dodanie podkatalogu Projekty uchwał na sesje w dniu 28 czerwca 2016 r. do katalogu Rok 2016 w menu przedmiotowym
06.06.2016
Dodanie podkatalogu Czerwiec do katalogu Rok 2016 w menu przedmiotowym
24.05.2016
Dodanie podkatalogu Projekty uchwał na sesję w dniu 31 maja 2016 r. do katalogu Rok 2016 w menu przedmiotowym
20.05.2016
Zmiana nazwy katalogu Kwiecień w menu przedmiotowym (nowa nazwa Kwiecień ( 71 - 96 ))
13.05.2016
Przywrócenie podkatalogu Rok 2010 w menu przedmiotowym
Przywrócenie podkatalogu Rok 2011 w menu przedmiotowym

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 29.10.2015 do 04.11.2015
 
04.11.2015
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 254/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 30 października 2015 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Lubań.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 257/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 04 listopada 2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 258/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 04 listopada 2015 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Lubań
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Lubań
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 249/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 29 października 2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do najmu lub dzierżawy w trybie bezprzetargowym lub przetargowym.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 249/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 29 października 2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do najmu lub dzierżawy w trybie bezprzetargowym lub przetargowym.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE NR 249/2015"
 
03.11.2015
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 255/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania p. Przebudowa drogi gminnej-ul.Łączna w Lubaniu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 248/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 190/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Miasta Lubań
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
02.11.2015
Dotyczy dokumentu: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań w sprawie wyłożenia do publicznej wiadomości Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Lubań
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XIII/90/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Miejskiej Lubań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XIII/90/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Miejskiej Lubań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zasłącznik"
Dotyczy dokumentu: Sprawozdania Gminy Miejskiej Lubań za III kwartał 2015 roku
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
30.10.2015
Dotyczy dokumentu: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań w sprawie wyłożenia do publicznej wiadomości Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Lubań
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie nr 247/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 239/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20 października 2015r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Lubań za III kwartał 2015 roku, w tym kwota deficytu albo nadwyżki oraz wysokości udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 252/2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiacych własność Gminy Miejskiej Lubań i przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Lubań
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Lubań
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Schemat organizacyjny"
Dotyczy dokumentu: Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Lubań
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Schemat Organizacyjny
Dotyczy dokumentu: Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Lubań
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 251/2015 Burmistrza Miasta Lubań z
dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań"
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 251/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XIII/99/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XIII/98/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na rok 2015
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XIII/97/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 października 2015 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XIII/96/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XIII/94/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Lubań.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XIII/93/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości znajdującej się na obszarze Gminy Miejskiej Lubań oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XIII/92/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 października 2015 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie miasta Lubań.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XIII/91/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: zmian w uchwale nr IX/57/2015 Rady Miasta Lubań z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Lubań.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XIII/90/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Miejskiej Lubań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół nr XII / 12 / 2015 sesji Rady Miasta Lubań odbytej w dniu 29 września 2015 roku
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
29.10.2015
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 250/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dn. 29.10.2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 249/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 29 października 2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do najmu lub dzierżawy w trybie bezprzetargowym lub przetargowym.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.

«       ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ...       »

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia