Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
27.06.2016
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
17.06.2016
Zmiana nazwy katalogu XXII Sesja z dnia 31maja 2016 r. (nr 148 - 151) w menu przedmiotowym (nowa nazwa XXII Sesja z dnia 31maja 2016 r. (nr 147 - 151))
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu 2016 rok Menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu XXII Sesja z dnia 31maja 2016 r. (nr 148 - 151) do katalogu 2016 rok w menu przedmiotowym
Dodanie podkatalogu Projekty uchwał na sesje w dniu 28 czerwca 2016 r. do katalogu Rok 2016 w menu przedmiotowym
06.06.2016
Dodanie podkatalogu Czerwiec do katalogu Rok 2016 w menu przedmiotowym
24.05.2016
Dodanie podkatalogu Projekty uchwał na sesję w dniu 31 maja 2016 r. do katalogu Rok 2016 w menu przedmiotowym
20.05.2016
Zmiana nazwy katalogu Kwiecień w menu przedmiotowym (nowa nazwa Kwiecień ( 71 - 96 ))
13.05.2016
Przywrócenie podkatalogu Rok 2010 w menu przedmiotowym
Przywrócenie podkatalogu Rok 2011 w menu przedmiotowym

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 15.10.2015 do 21.10.2015
 
21.10.2015
Dotyczy dokumentu: Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Rejestr żłobków i klubów dziecięcych-1.pdf"
Dotyczy dokumentu: Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Rejestr żłobków i klubów dziecięcych.doc
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie nr 239/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20 października 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Lubań za III kwartał 2015 roku, w tym kwota deficytu albo nadwyżki oraz wysokości udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
20.10.2015
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 237/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20 października 2015 roku w sprawie: podania do publicznej wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 237/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20 października 2015 roku w sprawie: podania do publicznej wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarządzenie 237-2015.pdf"
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 237/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20 października 2015 roku w sprawie: podania do publicznej wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarządzenie 237-2015.xml"
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 237/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20 października 2015 roku w sprawie: podania do publicznej wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 237-2015.xml
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 237/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20 października 2015 roku w sprawie: podania do publicznej wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Zarządzenie 237-2015.pdf
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 237/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20 października 2015 roku w sprawie: podania do publicznej wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Zarządzenie 237-2015.xml
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 237/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20 października 2015 roku w sprawie: podania do publicznej wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Zarządzenie 237-2015.xml
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 237/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20 października 2015 roku w sprawie: podania do publicznej wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Zarządzenie 237-2015.pdf
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 237/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20 października 2015 roku w sprawie: podania do publicznej wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarządzenie 237-2015.xml"
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 237/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20 października 2015 roku w sprawie: podania do publicznej wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarządzenie 237-2015.pdf"
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 237/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20 października 2015 roku w sprawie: podania do publicznej wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
19.10.2015
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Lubaniu pomiędzy ulicami Polna - Gajowa
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu wykorzystywanego na cele inne niż mieszkalne Nr L1 znajdującego się w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Kazimierza Wielkiego 12
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 236/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 16 października 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 50/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 24.03.2011 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 235/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 16 października 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaniu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie nr 207/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 232/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie Regulaminu wynageradzania pracowników Urzędu Miasta Lubań
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie nr 230/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 6 października 2015 roku w sprawie: powołania zespołów do przeprowadzenia kontroli w ramach kontroli zarządczej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
16.10.2015
Dotyczy dokumentu: Informacja o wysokości przyznanej dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu obejmującego rozwój dyscypliny sportowej jaką jest gra w piłkę nożną w Gminie Miejskiej Lubań w 2015 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3 znajdującego się w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Torowej 12
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 znajdującego się w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Mickiewicza 14
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż lokalu nr L1 przy ul. Lwóweckiej 4 w Lubaniu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: TERMINY POSIEDZEŃ Komisji Rady Miasta Lubań w miesiącu wrześniu 2015 roku
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Komunikat o XIII Sesji Rady Miasta Lubań
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w pocidatku od nieruchomoś
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Lubań i zagospodarowania tych odpadów.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Lubań.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości znajdującej się na obszarze Gminy Miejskiej Lubań oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie miasta Lubań.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie: zmian w uchwale nr IX/57/2015 Rady Miasta Lubań z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Lubań
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Miejskiej Lubań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 224/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2015 rok
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
 
15.10.2015
Dotyczy dokumentu: Przetarg nieograniczony na: Budowę oświetlenia drogowego w Lubaniu przy ul. Agatowej
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przetarg nieograniczony na: Budowę oświetlenia drogowego w Lubaniu przy ul. Agatowej
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "OśiGP.7013.10.2015 siwz.pdf"
Dotyczy dokumentu: Przetarg nieograniczony na: Budowę oświetlenia drogowego w Lubaniu przy ul. Agatowej
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik OśiGP.7013.10.2015 siwz.pdf
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 234/2015 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej do II przetargu na sprzedaż lokalu Nr L1 przy ul. Lwóweckiej 4 w Lubaniu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż lokalu położonego przy ul. Lwóweckiej 4
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przetarg nieograniczony na: Budowę oświetlenia drogowego w Lubaniu przy ul. Agatowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.

«       ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ...       »

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia